Vai trò, chức năng, trách nhiệm của Giám đốc dự án | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Quản lý dự án hay giám đốc dự án là một vị trí quan trọng của nhiều công ty. Bởi đó là vị trí góp phần tạo nên giá trị cốt lõi và thúc đẩy sự phát triển của công ty.

MỤC LỤC:

1. Người quản lý dự án là gì?
2. Vai trò của người quản lý dự án
3. Nhiệm vụ của người quản lý dự án
4. Trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài

1. Người quản lý dự án là gì?

Giám đốc dự án là người tổ chức và quản lý dự án, đảm bảo thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra, do đó mang lại các giá trị và lợi ích của tổ chức.

Người quản lý dự án chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ chính sau:

  • Theo dõi tiến độ thi công, giám sát kinh phí và đảm bảo chất lượng công trình

  • Cung cấp cho các nhà quản lý dự án các kế hoạch chiến lược, khả năng lãnh đạo và hướng dẫn thực hiện các kế hoạch này

  • Gặp gỡ khách hàng và các bên liên quan để báo cáo về tiến độ của dự án

  • Quản lý rủi ro để tránh chậm trễ hoặc thiệt hại trong quá trình thực hiện dự án

2. Vai trò của người quản lý dự án