Tổng hợp các mẫu quyết định quan trọng trong doanh nghiệp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Là một nhà lãnh đạo, mỗi thông báo đều cần chuẩn chỉnh và rõ ràng đến từng nhân viên liên quan. Vậy làm thế nào để tạo được những mẫu quyết định chuẩn form và chuyên nghiệp? Hãy cùng 123job theo dõi bài viết ngay sau đây nhé.

Nếu bạn đang làm trong lĩnh vực hành chính – nhân sự thì các mẫu văn bản như quyết định thôi việc, phân công nhiệm vụ chắc chắn không thể nào thiếu được. Dẫu vậy không phải ai cũng có thể lập được những mẫu quyết định đúng chuẩn. Bài viết sau đây của 123Job sẽ giúp bạn trở nên tự tin hơn khi lập các mẫu bảng biểu này. 

I. Mẫu quyết định thôi việc 

Khi phòng ban nhân sự hoặc các giám đốc của các doanh nghiệp hoặc cơ quan đoàn thể đưa ra quyết định đình chỉ làm việc hay thôi việc một vị trí nào đó trong doanh nghiệp hoặc cơ quan đoàn thể, họ sẽ sử dụng mẫu quyết định thôi việc. Việc này sẽ đồng nghĩa với việc chấm dứt quan hệ hợp đồng với một nhân viên nào đó kể từ thời gian ký quyết định trở đi dưới dạng văn bản thông báo.

Mẫu quyết định thôi việc

TÊN CÔNG TY
——————-
Số:…./QĐ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

  –   Căn cứ vào Luật Lao động,
  –   Theo hợp đồng lao động đã ký ngày ………………………………………………………………………………………..
  –   Xét đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) …………………………………………………………………………………… ;

QUYẾT ĐỊNH

  Điều 1: Ông (Bà)……………………………………. chức vụ…………………………………………………. được nghỉ việc kể từ ngày…………………………………………

  Điều 2: Ông (Bà)…………………………………………., các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:                                                                                                              Giám đốc
  – Như điều 2;
  – Lưu hồ sơ                                                                                                                                  (Ký tên, đóng dấu)

II. Mẫu Quyết định của Công ty cổ phần

Đây là mẫu quyết định dành riêng cho những Công ty cổ phần khi muốn thành lập chi nhánh hoặc mở văn phòng đại diện mới. Bằng việc ra quyết định này, toàn thể các nhân viên trong công ty cổ phần liên quan trực tiếp đến quyết định sẽ chịu trách nhiệm thi hành và thực thi quyết định kể từ ngày quyết định được ký kết. 

Mẫu Quyết định của Công ty cổ phần

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:………. /QĐ-…….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

…….., ngày…… tháng….  năm…

QUYẾT ĐỊNH
Về việc…………

(NGƯỜI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH)

 – Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2005,
– Căn cứ vào Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về Đăng ký kinh doanh ,
– Căn cứ vào Biên bản họp Đại Hội Cổ đông Công ty số….. ngày.…/…/…,
–  Xét tình hình kinh doanh trong quý … năm ….. của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. (Nội dung thay đổi, đề xuất,….)

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Điều lệ của Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật được đính kèm cùng Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.                               

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Lưu VP.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

III. Mẫu quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Cũng giống như mẫu Quyết định của Công ty cổ phần, Quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên cũng được sử dụng khi muốn thành lập chi nhánh mới hoặc mở rộng kinh doanh. Việc thi hành cũng sẽ được chỉ định và thông báo rõ ràng trong Quyết định và gửi đến từng phòng ban trong công ty.

READ  4 sự thật về quản trị tài chính cá nhân mà rất ít người biếtVNDIRECT | Nttworks.vn

Mẫu quyết định của Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. 

TÊN CÔNG TY
——————-

Số:…./QĐ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ………………………

(NGƯỜI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH)

– Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp,
– Căn cứ vào ………………;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. (Nội dung quyết định: thành lập, bãi bỏ, …)

1………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2. Điều lệ của Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung của Quyết định này và theo đúng quy định của pháp luật được đính kèm cùng Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4.Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.  

Nơi nhận:
– Như điều 4;
– Lưu VP.

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

IV. Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ

Khi cần thông báo cụ thể về công việc cho các nhân viên được phân công nhiệm vụ trong một chương trình quan trọng của công ty như đại hội cổ đông, các giám đốc sẽ sử dụng mẫu quyết định phân công nhiệm vụ nhằm đảm bảo các vị trí được sắp xếp đầy đủ để sự kiện được diễn ra tốt đẹp. Mẫu quyết định này luôn phải đi kèm danh sách nhân viên của từng nhiệm vụ trong Quyết định hoặc đính kèm danh sách nếu có.

Mẫu quyết định phân công nhiệm vụ. 

TÊN CÔNG TY
——————-

Số:…./QĐ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc:……………………….

(NGƯỜI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH)

– Căn cứ vào………
– Xét quá trình làm việc của Ông (Bà)…………..

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. (Nội dung phân công công việc và danh sách nhân sự đi kèm)
1. ………………………………….có nhiệm vụ:…………………………………………

2. ………………………………….có nhiệm vụ:…………………………………………

3. ………………………………….có nhiệm vụ:…………………………………………

4. ………………………………….có nhiệm vụ:………………………………………

5. ………………………………….có nhiệm vụ:…………………………………………

Điều 2. Những người được nhắc đến trong điều 1 và các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu Công ty.

Chủ tịch/Giám đốc

 

……………………….

V. Mẫu quyết định khen thưởng

Mẫu quyết định khen thưởng được mong chờ nhất ở hầu hết nhân viên, đội nhóm trong doanh nghiệp, cơ quan khi đạt được thành tích xuất sắc trong công việc. Thường thì mẫu quyết định khen thưởng sẽ được đưa vào vào mỗi kỳ tổng kết hàng năm hoặc khi có thành tích đặc biệt xuất sắc cần phải được tuyên dương, lấy làm gương cho những đồng nghiệp trong công ty đồng thời khuyến khích nhân viên, đội nhóm tiếp tục phát huy khả năng. Mẫu quyết định khen thưởng cần phải đi kèm danh sách nhân sự được khen thưởng cùng với phần thưởng cho từng cá nhân và đội nhóm. 

Mẫu quyết định khen thưởng

TÊN CÔNG TY
——————-

Số:…./QĐ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…..

QUYẾTĐỊNH
V/v khen thưởng…………………………………………………..

(NGƯỜI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH)

  Căncứquy định của côngty,
  XétđềnghịcủaTrưởngphòng Nhân sự,
–  Xét quá trình làm việc của các nhân viên;

QUYẾTĐỊNH:

Điều1. Khen thưởng đối với các anh chị như sau:

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều2. (Hình thức khen thưởng)

…………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Điều3.Trưởng phòng Hành chính, trưởng phòng tổ chức, ………… và ông (bà)…………………………..có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu Công ty.

GIÁMĐỐC
(Kýđóng dấu)

VI. Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động

Khi cần thông báo về việc ban hành nội quy lao động mới đến từng nhân viên trong doanh nghiệp để tất cả nhân viên nắm được quy định và chế tài của doanh nghiệp, nhà lãnh đạo sẽ ban hành mẫu quyết định ban hành nội quy lao động. 

Mỗi doanh nghiệp lại có một nội quy lao động khác nhau vì vậy khi ban hành quyết định này, nhà lãnh đạo cần đi kèm với nội quy lao động đã được ban hành và có hiệu lực để có đủ điều kiện thi hành quyết định này.

READ  Những câu hỏi đáng suy ngẫm về giá trị của cuộc sống | Nttworks.vn

Mẫu quyết định ban hành nội quy lao động

TÊN CÔNG TY
——————-

Số:…./QĐ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH
Về ban hành nội quy lao động

(NGƯỜI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH)

– Căn cứ theo Luật Lao động,
– Căn cứ vào quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị,
– Theo đề nghị của (cấp trên);

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nội quy lao động của công ty được ban hành đính kèm với Quyết định này.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đồng thời xóa bỏ những quy định trước đây trái với Quyết định này.

Điều 3.Các Ông (Bà) Trưởng (Phó) phòng (Ban) và mọi người lao động trong đơn vị chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
– Như Điều 3;
– Phòng Lao động Thương binh Xã hội……;
– Lưu đơn vị.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

 

VII. Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Bổ nhiệm chức vụ là việc tăng chức cho một hay nhiều nhân viên trong công ty lên vị trí lãnh đạo cao hơn theo đúng quy định pháp luật. Việc này bắt buộc phải thông báo rộng rãi trong toàn thể công ty một cách chính thức, vì vậy cần phải sử dụng mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ trong trường hợp này. 

Mỗi cá nhân được bổ nhiệm chức vụ cao hơn sẽ được hưởng những quyền lợi cao hơn đồng thời phải thực hiện nhiều nghĩa vụ hơn đối với doanh nghiệp. Đây là quyết định quan trọng cần phải được xét duyệt ở cả cấp lãnh đạo cao và giám đốc phòng nhân sự vì nó tác động lớn đến cơ cấu làm việc của công ty.

Mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

TÊN CÔNG TY
——————-

Số:…./QĐ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH
V/v: Bổ nhiệm ……………

NGƯỜI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp; 
– Xét năng lực và phẩm chất của Ông (Bà)………………….

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Bổ nhiệm Ông (Bà)  …………… làm……………Công ty ……………… kể từ ngày …… tháng …… năm …...

Điều 2: Kể từ ngày được bổ nhiệm, Ông ……………………… có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm, và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty.

Điều 3:  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông ……………………………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
– Như điều 3 (để thực hiện)
Lưu HCNS

NGƯỜI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH
(Ký tên, đóng dấu)

VIII. Mẫu quyết định về việc cử nhân viên đi công tác

Mỗi đợt công tác của công ty đều cần phải ban hành quyết định về việc nhân viên nào sẽ được chỉ định tham gia và cần cung cấp đầy đủ thông tin về nhân sự cũng như nơi công tác. Thông báo này không nhất thiết phải gửi đến toàn bộ nhân viên trong công ty mà chỉ gửi đến những người được chỉ định và những phòng ban liên quan. Đi kèm với quyết định này là những văn bản, giấy tờ liên 

Mẫu quyết định về việc cử nhân viên đi công tác

TÊN CÔNG TY
——————-

Số:…./QĐ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…..

QUYẾT ĐỊNH
Về việc…………

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

– Căn cứ theo Điều lệ tổ chức công ty,
– Theo chức năng quyền hạn của Giám đốc;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định cử các nhân viên sau đi công tác:

– Ông …………………………………………………………………………………………………………………

– Bà …………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 2. Thông tin nơi Công tác:

– Đơn vị đến Công tác: ………………………………………………………………………………………..

– Địa điểm đến công tác: ………………………………………………………………………………………

– Thời gian đi công tác: ………………………………………………………………………………………..

– Phương tiện đi công tác: …………………………………………………………………………………….

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông, Bà và bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 3
Lưu VP

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

IX. Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác

Quyết định này được sử dụng khi cần chuyển đổi nhân sự từ chi nhánh này sang chi nhánh khác để thực hiện kế hoạch nào đó của công ty. Đi kèm với quyết định này phải bao gồm văn bản thông tin nhân sự thuyên chuyển, thời gian bắt đầu, địa chỉ, phòng ban mới và các quy định về quyền lợi của nhân sự ở địa điểm làm việc mới. 

Trước khi quyết định được ký kết và có hiệu lực, phải đảm bảo các công việc hiện tại phải bàn giao đầy đủ và được giải quyết hợp lý để tránh bỡ ngỡ ở vị trí mới cho cả người đã đi và người được thuyên chuyển tới. 

Mẫu Quyết định thuyên chuyển công tác

TÊN CÔNG TY
——————-

Số:…./QĐ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…..

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc…………………

NGƯỜI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp,
– Xét nguyện vọng chuyển công tác của Ông (Bà)…………;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:  Điều chuyển Ông (Bà)……………  – hiện đang là ………….. sang làm ………… Công ty …………….. kể từ ngày ….. tháng …. năm …..

Điều 2: Ông (Bà)…………. được thanh toán lương và các chế độ tại vị trí …………. đến hết ngày….tháng…..năm….. Kể từ ngày…..tháng…..năm……. các chế độ lương, thưởng, và các chính sách khác của Ông (Bà) …………. được hưởng như nhân viên ……………..

               Ông (Bà)………… có nghĩa vụ thực hiện các công việc được phân công, chịu trách nhiệm và báo cáo Trưởng Phòng quản lý trực tiếp, Phó Giám đốc tuyển dụng  và trước pháp luật về việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định tại Điều lệ, quy chế của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3:  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng……năm…… cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông (Bà)………… và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
– Như điều 3
Lưu VP

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

X. Mẫu thông báo nghỉ Tết nội bộ của công ty

Văn bản được ban hành định kỳ hàng năm vào mỗi dịp Tết đến. Với mỗi mẫu thông báo nghỉ Tết, nhà lãnh đạo cần lưu ý phải cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết đến nhân viên như thời gian nghỉ, phân công trực và vệ sinh trước và sau dịp nghỉ lễ. Hãy đảm bảo không thiếu đầu mục nào hoặc bạn có thể tham khảo mẫu thông báo bên dưới để đưa ra thông báo đầy đủ và rõ ràng cho công ty.

Mẫu thông báo nghỉ Tết nội bộ của công ty

TÊN CÔNG TY
——————-

Số:…./QĐ-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Hà Nội, ngày … tháng …năm 20…..

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ Tết ………………

– Căn cứ vào Luật Lao động;

I. THỜI GIAN NGHỈ:

       1. Cán bộ, nhân viên văn phòng

– Tết dương lịch 2018: Toàn thể cán bộ, nhân viên văn phòng được Nghỉ tết dương lịch từ 30/12/2017 (thứ bảy) đến hết 01/01/2018 (thứ hai). Thứ ba 02/01/2018 làm việc bình thường.

– Tết âm lịch Mậu Tuất: Toàn thể cán bộ, nhân viên văn phòng được nghỉ Tết âm lịch Mậu Tuất, từ ngày 14/02/2018 (29/12 âmlịch) đến hết ngày 20/02/2019 (Mùng 05 tết).

– Cán bộ, nhân viên văn phòng muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

  1. Văn phòng các Đội ……………………….……………………………………………………………………………..

   Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ……..% lương cho những ngày:

– 01 ngày nghỉ Tết dương lịch 01/01/2018.

– 05 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, từ ………………….. đến hết ……………..

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

      1. Công tác trực:

– Các phòng ban bố trí nhân sự thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, Tết.

  1. Tổng vệ sinh:

– Tổng vệ sinh nơi làm việc,

– Tắt toàn bộ thiết bị điện,

– Niêm phong cửa trước khi nghỉ lễ, Tết

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC TẾT:

   BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ Tết và danh sách nhân viên trực Tết về Phòng Quản trị trước ngày …………………….

   Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này./.

Nơi nhận:
…………..
Lưu VP

GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)

XI. Kết luận 

Mong rằng với những chia sẻ trên của 123Job sẽ giúp bạn có thể lập được những mẫu quyết định, mẫu thông báo chính xác nhất cho doanh nghiệp. Cùng theo dõi các bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé! 

READ  HƯỚNG DẪN cách làm CV xin việc trên máy tính đơn giản, đẹp mắt | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud