Tìm hiểu những thông tin tổng quan về ngành Địa lý học | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

tôi

Kiến thức giáo dục phổ thông (45-46 trước Công nguyên) II.

Khối kiến ​​thức giáo dục nghề nghiệp (95-96TC)

I.1.

Học thuyết Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh II.1.

Kiến thức cơ bản về ngành (45)

đầu tiên

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin đầu tiên

Cơ sở địa lý tự nhiên

2

Đường lối cách mạng việt nam 2

Cơ sở địa lý của con người

3

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 3

Phác thảo bản đồ

I.2.

Kiến thức về khoa học xã hội – nhân văn 4 GIS chung

đầu tiên

Lịch sử văn minh thế giới 5

Địa chất – Địa mạo chung

2

Viện văn hóa Việt Nam 6

Khoa học tổng quát

3

Pháp luật đại cương 7

Thủy văn chung

4

Điều tra xã hội chung số 8

Khí tượng chung và khí hậu

5

Logic chung 9

Nhân khẩu học và địa lý dân cư

6

Phương pháp nghiên cứu khoa học mười Địa lý đô thị

7

Tâm lý chung 11

Địa lý tự nhiên Việt Nam

số 8

Khoa học xã hội thống kê thứ mười hai

Địa lý kinh tế Việt Nam

9

Kinh tế học đại cương 13 Địa lý của thế giới

mười

Khoa học chính trị đại cương 14 Khí hậu thay đổi

11

Tập làm văn 15

Lịch sử khoa học địa lý

thứ mười hai

Nhân học đại cương 16

Địa lý sinh học chung

13

Lịch sử việt nam 17 Phát triển trường học

I.3.

Kiến thức khoa học 18

Viễn thám thực tế

đầu tiên

Thống kê xác suất 19 Quản lý cơ bản

2

Toán cao cấp 20
READ  Thông tin tuyển sinh Đại học Y Dược | Nttworks.vn

Thực hành thực tế cơ bản

3

Viễn thám tổng hợp

4

thông tin chung

I.4.

Ngoại ngữ

I.5.

Giáo dục thể chất

I.6.

Giáo dục quốc phòng Kiến thức đặc biệt Chuyên ngành địa lý môi trường (50) Chuyên ngành Địa lý kinh tế – PTV (50)

đầu tiên

Môi trường học tập cơ bản đầu tiên Kinh tế vi mô

2

Trữ lượng đất và ô nhiễm đất 2 Kinh tế vĩ mô

3

Tài nguyên nước và ô nhiễm nước 3

Phương pháp nghiên cứu địa lý kinh tế xã hội

4

Tài nguyên khí hậu và ô nhiễm không khí 4

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

5

Tài nguyên thiên nhiên, sinh thái rừng 5 Nền kinh tế việt nam

6

Tài nguyên khoáng sản và năng lượng 6

Quy hoạch và quản lý đô thị

7

Môi trường hoá học 7

Chính sách phát triển khu vực

số 8

Thực hành phân tích môi trường số 8

Lực lượng lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực

9

Bản đồ chuyên đề 9

Kinh tế khu vực và phân tích thị trường

mười

Quản lý môi trường mười Phát triển kinh tế

11

Phương pháp nghiên cứu môi trường 11

Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội

thứ mười hai

Luật và chính sách môi trường thứ mười hai

Quản lý kinh tế về không gian

13

Môi trường kinh tế 13 Tiếp thị

14

Kĩ sư môi trường 14

15

Thực hành thực tế chuyên về năng lượng mặt trời 15

Tiếp thị địa phương

16

Thực hành cuối cùng 16

Xây dựng và quản lý dự án

17

READ  Tìm hiểu về ngành Diễn viên kịch, điện ảnh | Nttworks.vn
Thống kê ứng dụng 17

Tin học ứng dụng (SPSS)

18

Dân số, môi trường và phát triển 18 Kinh tế quốc tế

19

Quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại 19

Nghiên cứu thị trường

20

Chất độc môi trường 20

Giao tiếp trong kinh doanh

21

Bệnh lý môi trường 21

Ứng dụng GIS trong phân tích thị trường

22

Triển khai GIS và viễn thám trong quản lý tài nguyên và môi trường 22

Kinh tế ngoại thương – xuất nhập khẩu

23

Giáo dục môi trường 23

Thương mại điện tử

24

Đánh giá tác động môi trường 24

Phân tích rủi ro của các dự án kinh tế

25

Luận văn 25

Thiết kế dự án kinh tế

26

Phân tích kinh tế xã hội của dữ liệu điều tra dân số

27

Thực hành thực tế trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ PTV

28

Thực hành cuối cùng

29

Luận văn

30

II.2.3.

Chuyên ngành dân số và địa lý xã hội (50) Chuyên ngành Địa lý-VT-GIS (50)

đầu tiên

Nhân khẩu học sức khỏe đầu tiên

Môi trường học tập cơ bản

2

Quy hoạch và quản lý đô thị 2

3

Thống kê ứng dụng trong địa lý kinh tế – xã hội 3

Quy hoạch và quản lý đô thị

4

Phương pháp nghiên cứu địa lý dân cư – xã hội 4

Chính sách phát triển khu vực

5

Môi trường văn hóa Việt Nam và vấn đề gia đình Việt Nam hiện đại 5

Tin học ứng dụng (SPSS)

6

Khoa học giao tiếp 6

Phương pháp nghiên cứu trong GIS

READ  Đề thi trắc nghiệm tin học đại cương có đáp án | Nttworks.vn

7

Phát triển cộng đồng 7

Xem dữ liệu địa lý

số 8

Phân tích kinh tế xã hội của dữ liệu điều tra dân số số 8

Thu thập và xử lý dữ liệu địa lý

9

Chính sách xã hội và các vấn đề an sinh xã hội 9

mười

Phân tích, dự báo và chính sách dân số mười Phân tích GIS

11

Lực lượng lao động, việc làm và phát triển nguồn nhân lực 11

Thực hành GIS nâng cao

thứ mười hai

Bản đồ chuyên đề thứ mười hai

Xử lý và giải thích hình ảnh

13

Giới và phát triển 13

14

Tạo và quản lý các dự án phát triển có sự tham gia của người dân 14 Lập trình cơ bản

15

Phát triển nông nghiệp nông thôn 15

Phân tích và xây dựng dữ liệu viễn thám

16

Dân số, môi trường và phát triển 16 Lập trình GIS 1

17

Địa lý kinh tế Đông Nam Á 17 Lập trình GIS 2

18

Luật và chính sách môi trường 18

GIS xây dựng và quản lý dự án

19

Đánh giá rủi ro sinh kế cộng đồng 19

Triển khai GIS và viễn thám trong quản lý đô thị / môi trường

20

Chính sách cộng đồng 20

Hệ thống thông tin môi trường

21

Luận văn 21

Ứng dụng GIS trong phân tích thị trường

22

Thực tiễn hoạt động xã hội dân sự – xã hội dân sự 22 Dự án khóa học

23

Thực hành cuối cùng 23

Luận văn

24

Thực hành thực tế chuyên đề địa lý-VT-GIS

25

Thực hành cuối cùng

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud