Tìm hiểu chi tiết về ngành Chính trị học | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

tôi

Khối kiến ​​thức chung
(Không bao gồm các khóa học từ 9 đến 11)

đầu tiên

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê-nin 2

3

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

4

Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt nam

5

Tin học cơ bản 2

6

Ngoại ngữ chính 1

7

Tiếng Anh cơ bản 1

số 8

Cơ sở 1 của Nga

9

Pháp cơ sở 1

mười

Tiếng Trung chính 1

11

Ngoại ngữ chính 2

thứ mười hai

Tiếng Anh cơ bản 2

13

Cơ sở 2 của Nga

14

Pháp cơ sở 2

15

Tiếng Trung chính 2

16

Ngoại ngữ chính 3

17

Tiếng Anh cơ bản 3

18

Cơ sở 3 của Nga

19

Pháp cơ sở 3

20

Tiếng Trung chính 3

21

Giáo dục thể chất

22

Giáo dục quốc phòng và an ninh

23

Kỹ năng bổ sung

II

Khối kiến ​​thức theo lĩnh vực

II.1

Các khóa học bắt buộc

đầu tiên

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

Luật hiến pháp và luật chung

3

Lịch sử văn minh thế giới

4

Viện văn hóa Việt Nam

5

Điều tra xã hội chung

6

Tâm lý chung

7

Logic chung

II.2

Khóa học tự chọn

đầu tiên

Kinh tế học đại cương

2

Môi trường và phát triển

3

Khoa học xã hội thống kê

4

Tập làm văn

5

Giới thiệu về năng lực thông tin

III

Khối kiến ​​thức theo ngành

III.1

Các khóa học bắt buộc

đầu tiên

Khoa học chính trị đại cương

2

Thần học đại cương

3

Thể chế chính trị thế giới

READ  Thông tin tuyển sinh Phân hiệu Đại học Nông Lâm TP. HCM tại Ninh Thuận | Nttworks.vn
4

Dân tộc và chính trị dân tộc ở Việt Nam

III.2

Khóa học tự chọn

đầu tiên

Lịch sử chung của Việt Nam

2

Lịch sử triết học đại cương

3

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

4

Phương thức sản xuất Châu Á và làng nghề ở Việt Nam

5

Nhân học đại cương

6

Báo chí truyền thông tổng hợp

IV

Khối kiến ​​thức theo nhóm ngành

IV.1

Các khóa học bắt buộc

đầu tiên

Chính trị và chính trị

2

Trật tự công cộng việt nam

3

Chính sách phát triển

IV.2

Khóa học tự chọn

đầu tiên

Quản lý chung

2

Khoa học tổ chức

3

Dư luận

4

Kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin

VẼ

Khối kiến ​​thức ngành

V.1

Các khóa học bắt buộc

đầu tiên

Lịch sử học thuyết chính trị

2

Phương pháp nghiên cứu chính sách

3

Sức mạnh chính trị

4

các đảng chính trị

5

Hệ thống chính trị việt nam

6

Văn hóa chính trị việt nam

7

Giới thiệu về Chính trị Quốc tế

số 8

Giới thiệu về trường Hồ Chí Minh

9

Chính sách so sánh

mười

Chính trị và truyền thông

11

Phương pháp viết tiểu luận và thuyết trình chính trị

thứ mười hai

Tập làm văn chính luận

V.2

Khóa học tự chọn

V.2.1

Lý thuyết chính sách chính đầu tiên

Thực hành chuyên nghiệp

2

Giới thiệu các tác phẩm chính trị kinh điển của Chủ nghĩa Mác – Lê-nin và Hồ Chí Minh

3

Phụ nữ, nữ quyền và chính trị

4

Cách tiếp cận và xử lý các tình huống chính trị

READ  Hướng dẫn viết lý lịch sinh viên theo mẫu của Bộ GD&ĐT | Nttworks.vn
V.2.2

Chuyên ngành Chính trị Việt Nam

đầu tiên

Thực hành chuyên nghiệp

2

Chủ trương của Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

3

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam

4

Chính sách đối ngoại của Việt Nam

V.2.3

Chuyên ngành chính trị quốc tế

đầu tiên

Thực hành chuyên nghiệp

2

Chính sách đối ngoại của các cường quốc

3

Quan hệ chính trị quốc tế

4

Kinh tế chính trị quốc tế

V.2.4

Chỉ đạo chuyên ngành tại Hồ Chí Minh

đầu tiên

Thực hành chuyên nghiệp

2

Hồ chí minh cách mạng việt nam trà

3

Hồ Chí Minh lý do xây dựng hệ thống chính trị ở Việt Nam

4

Hồ Chí Minh nhằm tạo ra một nền văn hóa, đạo đức và con người Việt Nam mới

V.3

Các khóa học thực tập và thay thế luận văn / khóa luận

đầu tiên

Thực hành cuối cùng

2

Luận văn

3

Các khóa học thay thế luận văn

4

Chính trị – những điều cơ bản

5

Chính trị Việt Nam – những vấn đề then chốt

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment, 0," setting_process_: 0 " ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3 tiny" 120 "resize_umbnail 3 tiny" ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_height ": 0," resize_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile " mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud