Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sư phạm Hà Nội | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Chi nhánh

Năm 2018

2019 Năm 2020 Năm 2021

Sư phạm toán học

21,5 (A00); 23,6 A00: 25,75 26.3 Sư phạm toán học (dạy toán bằng tiếng Anh)

26,35 (A00)

26.4 (A01)

26 (D01)

Sư phạm tin học 5:15 chiều (A00)
17 (A01)

18,15 (A00)

18.3 (A01)

18,1 (D01)

A00: 19.05

A01: 18,5

A00: 21,35

A01: 21

Sư phạm tin học (dạy tin học bằng tiếng Anh) 22,85 (A00)
10:15 PM (A01)

24,25 (A00)

23,55 (A01)

19,55 (D01)

Sư phạm vật lý 18,55 (A00)
18 (A01)
21.4 (C01)

20,7 (A00)

21,35 (A01)

19,6 (C01)

A00: 22,75

A01: 22,75

A00: 25.15

A01: 25,6

Sư phạm Vật lý (dạy Vật lý bằng tiếng Anh) 18,05 (A00)
18,35 (A01)
20,75 (C01)

21,5 (A00)

22.3 (A01)

19,45 (C01)

A00: 25,1

A01: 25.1

A00: 25,9

A01: 26,75

Sư phạm hóa học

18,6 (A00) 20,35 (A00) A00: 22,5

A00: 25,4

B00: 24,25

Sư phạm hóa học (dạy hóa học bằng tiếng Anh)

18,75 (D07) 21 (D07) D07: 23,75 26.35 Sư phạm sinh học 17,9 (A00)
19,35 (B00)
20,45 (B03)

18,25 (A00)

18,1 (B00)

18,5 (C13)

B00: 18,53

D08, D32, D34: 19,23

B00: 23,28

D08, D32, D34: 19,38

Sư phạm sinh học (dạy sinh học bằng tiếng Anh) 17,55 (D01)
18.4 (D07)
17,8 (D08)

24,95 (D13)

23,21 (D07)

20,25 (D08)

Sư phạm công nghệ 21,45 (A00)
20.1 (A01)
20.4 (C01)

18,1 (A00)

18,8 (A01)

18,3 (C01)

A00: 18,55

C01: 19,2

A00: 19.05

C01: 19

Sư phạm văn học

24 (C00)
21.1 (D01, D02, D03)

24,47 (C00)

22,3 (D01, D02, D03)

READ  Ngành Thiết kế nội thất thi khối nào? Các tổ hợp môn thi xét tuyển ngành Thiết kế nội thất | Nttworks.vn

C00: 26,5

D01, D02, D03: 24.4

C00: 27,75

D01, D02, D03: 26,9

Sư phạm lịch sử

22 (C00)
18.05 (D14, D62, D64)

23,25 (C00)

18.05 (D14, D62, D64)

Sư phạm địa lý 17,75 (A00)
21,55 (C04)
22,25 (C00)

18,95 (A00)

21,25 (C04)

22,75 (C00)

C04: 24,35

C00: 25,25

C01: 25,75

C00: 27

Giáo dục công dân

21,05 (C14);
17,25 (D66, D68, D70); 17,1 (D01, D02, D03);

24.05 (C14)

18,1 (D66, D68, D70)

19,5 (D01, D02, D03)

C19: 19,75

C20: 25,25

C19: 26,5

C20: 27,75

Giáo dục chính trị

17 (C14);
17,5 (D66, D68, D70);
17,85 (D01, D02, D03);

20,2 (C14)

18,2 (D66, D68, D70)

Sư phạm tiếng anh

22,6 (D01) 24.04 (D01) D01: 26.14 28,53

Sư phạm tiếng Pháp

18,65 (D15, D42, D44)
18,6 (D01, D02, D03)

20.05 (D15, D42, D44)

20.01 (D01, D02, D03)

D15, D42, D44: 19,34

D01, D02, D03: 21.1

D15, D42, D44: 26.03

D01, D02, D03: 25,78

Giáo dục mầm non

21,15 (M00) 20,2 21,93 22.48 Giáo dục mầm non – Sư phạm tiếng Anh 19,45 (M01);
19,03 (M02);

18,58 (M01)

18,75 (M02)

M01: 19

M02: 19.03

M01: 19,88

M02: 22,13

Giáo dục tiểu học

22,15 (D01, D02, D03); 21.15 (D1, D52, D54)

Giáo dục tiểu học – Sư phạm tiếng Anh

20,05 (D11);
21,95 (D01) 22.8 D01: 25,55 27,5

Giáo dục đặc biệt

19,5 (B03);
21,75 (C00);
19.1 (D01, D02, D03)

19,35 (B03)

23,5 (C00)

21,9 (D01)

C00: 25

D01, D02, D03: 19.15

C00: 24,25

D01, D02, D03: 24,35

Quản lý giáo dục

17,1 (A00);
20,75 (C00);
17,4 (D01, D02, D03)

READ  Bảng chữ cái tiếng Trung | Nttworks.vn

18,05 (A00)

21,75 (C00)

21,25 (D01, D02, D03)

C20: 24

D01, D02, D03: 21,45

C20: 26,75

D01, D02, D03: 25,7

Hóa học 16,85 (A00)

16,85 (A00)

16,25 (B00)

A00: 17,45

A00: 19,75

B00: 19,45

Sinh học

16,4 (C04)
16 (C00)
16,45 (D01, D02, D03)

16 (A00)

16,1 (B00)

19,75 (C13)

B00: 17,54

D08, D32, D34: 23,95

B00: 16,71

D08, D32, D34: 20,78

toán học 16,1 (A00)
16,3 (A01)
16,1 (D01)

16,05 (A00)

16.1 (A01)

19,5 (D01)

A00, 17,9

D01: 22.3

A00: 23

D01: 24,85

Công nghệ thông tin 16,05 (A00)
16.05 (A01)

16,05 (A00)

18 (A01)

17 (D01)

A00: 16

A01: 17.1

A00: 22.15

A01: 21,8

Du học việt nam

16,4 (C04)
16 (C00)
16,45 (D01, D02, D03)

16,05 (D15, D42, D44)

19,25 (C00)

16.05 (D01, D02, D03)

Văn học

20,5 (C00)

19,95 (D01, D02, D03)

C00: 23

D01, D02, D03: 22,8

C00: 25,25

D01, D02, D03: 25,4

tiếng Anh

21 (D01) 23,79 (D01) D01: 25,65 27.4

Triết học

16,75 (C03)
16,5 (C00)
16 (D01, D02, D03)

16,2 (C03)

16,25 (C00)

16,9 (D01, D02, D03)

A00: 16

C00: 17,25

D01: 16,95

Khoa học chính trị (Kinh tế chính trị Mác-Lênin)

16,6 (C14)
16,65 (D84, D86, D87)
17,35 (D01, D02, D03)

16,75 (C14)

17,75 (D66, D68, D70)

C19: 20,75

D66, D68, D70: 18,9

Tâm lý học (tâm lý học đường)

16,1 (CO3)
16 (C00)
16.05 (D01, D02, D03)

19,25 (C03)

21,25 (C00)

20 (D01, D02, D03)

C00: 23

D01, D02, D03: 22,5

C00: 25,5

D01, D02, D03: 25,4

Tâm lý giáo dục
READ  Top 10 những nghề sẽ biến mất trong tương lai | Nttworks.vn

16,4 (CO3)
16 (C00)
16.05 (D01, D02, D03)

19,7 (C03)

22 (C00)

21.1 (D01, D02, D03)

C00: 24,5

D01, D02, D03: 23,8

C00: 26,5

D01, D02, D03: 26.15

Dịch vụ cộng đồng

16,75 (D14, D62, D64)
16 (C00)
16 (D01, D02, D03)

16 (D14, D62, D64)

18,75 (C00)

16 (D01, D02, D03)

C00: 16,25

D01, D02, D03: 16.05

C00: 21,25

D01, D02, D03: 20,25

Giáo dục quốc phòng và an ninh

C00: 25,75

D01, D02, D03: 24,45

Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

C00: 19

D01, D02, D03: 21,2

C00: 17

D01, D02, D03: 18,8

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud