Thông tin tuyển sinh trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Ngành đào tạo

Mã ngành

Kết hợp tùy chọn Mục tiêu (dự kiến) Sư phạm nông nghiệp

7140215

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, sinh học, tiếng Anh

tiếng Anh

7220201

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, văn, tiếng anh

Văn học, lịch sử, tiếng Anh

Văn học, địa lý, tiếng Anh

Nên kinh tê

7310101

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, văn, tiếng anh

Quản lý kinh doanh

7340101

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, văn, tiếng anh

Quản lý kinh doanh (chất lượng cao)

7340101C

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, văn, tiếng anh

Địa ốc

7340116

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán học, vật lý, địa lý

Toán, văn, tiếng anh

Kế toán

7340301

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, văn, tiếng anh

Công nghệ sinh học

7420201

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, sinh học

Toán học, hóa học, sinh học

Công nghệ sinh học (chất lượng cao)

7420201C

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, hóa học, tiếng Anh

Toán, sinh học, tiếng Anh

Khoa học môi trường

7440301

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, hóa học, tiếng Anh

Hệ thống thông tin

7480104

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, hóa học, tiếng Anh

READ  Danh sách những ngành nghề HOT ở các khối thi hiện nay | Nttworks.vn
Công nghệ thông tin

7480201

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, hóa học, tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, hóa học, tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật cơ khí (chất lượng cao)

7510201C

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, hóa học, tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, hóa học, tiếng Anh

Công nghệ tự động

7510205

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, hóa học, tiếng Anh

Công nghệ nhiệt

7510206

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, hóa học, tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật hóa học

7510401

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, hóa học, tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo

7519007

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, hóa học, tiếng Anh

Công nghệ điều khiển và tự động hóa

7520216

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, hóa học, tiếng Anh

Kĩ sư môi trường

7520320

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, hóa học, tiếng Anh

Kỹ thuật môi trường (chất lượng cao)

7520320C

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán học, hóa học, sinh học

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng nghề Quảng Bình | Nttworks.vn

Toán, hóa học, tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm

7540101

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, sinh học, tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm (chất lượng cao)

7540101C

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, sinh học, tiếng Anh

Công nghệ thực phẩm (Chương trình tiên tiến)

7540101T

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, sinh học, tiếng Anh

Công nghệ chế biến thủy sản

7540105

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, hóa học, tiếng Anh

Toán, sinh học, tiếng Anh

Công nghệ chế biến lâm sản

7549001

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, văn, tiếng anh

Giống

7620105

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, hóa học, tiếng Anh

Toán, sinh học, tiếng Anh

nông nghiệp

7620109

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, sinh học, tiếng Anh

Bảo vệ thực vật

7620112

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, sinh học, tiếng Anh

Công nghệ rau quả và cảnh quan

7620113

Kinh doanh nông nghiệp

7620114

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, văn, tiếng anh

Phát triển nông thôn

7620116

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán, văn, tiếng anh

READ  Điểm chuẩn Đại học Y Dược | Nttworks.vn
Lâm nghiệp

7620201

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, văn, tiếng anh

Toán, sinh học, tiếng Anh

Lâm nghiệp đô thị

7620202

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, văn, tiếng anh

Toán, sinh học, tiếng Anh

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, văn, tiếng anh

Toán, sinh học, tiếng Anh

Nuôi trồng thủy sản

7620301

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, văn, tiếng anh

Toán, sinh học, tiếng Anh

Thuốc thú y

7640101

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, văn, tiếng anh

Toán, sinh học, tiếng Anh

Thú y (Chương trình nâng cao)

7640101T

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, hóa học, tiếng Anh

Toán, sinh học, tiếng Anh

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, hóa học, tiếng Anh

Quản lý đất đai

7850103

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, vật lý, tiếng Anh

Toán học, vật lý, địa lý

Toán, văn, tiếng anh

Tài nguyên và du lịch sinh thái

7859002

Toán Địa lý Hóa học

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, sinh học, tiếng Anh

Toán, văn, tiếng anh

Kỹ thuật cảnh quan và sân vườn

7859007

Toán Địa lý Hóa học

Toán, sinh học, tiếng Anh

Toán học, hóa học, sinh học

Toán, hóa học, tiếng Anh

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment, 0," setting_process_: 0 " ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3 tiny" 120 "resize_umbnail 3 tiny" ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_height ": 0," resize_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile " mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud