Thông tin tuyển sinh trường Đại học Luật TP.HCM | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tên ngành

2019 Năm 2020
(Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPTQG)
Năm 2021
(Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPTQG)
tiếng Anh

17

D01: 23,25

D14: 23,5

D66: 25

D84: 24

D01: 25.0

D14: 26.0

D66: 27,5

D84: 27,5

Quản lý kinh doanh

17

A00: 24,5

A01: 23,25

D01, D03, D06: 23,5

D84, D87, D88: 24

A00: 25,25

A01: 25,25

D01: 25.0

D03, D06: 24,5

D84: 26,75

D87, D88: 24,5

Luật thương mại quốc tế

22,5 (A01)
23 (D01)
20 (D03, D06)
23 (D66)
20 (D69, D70)
23 (D84)
20 (D87, D88)

A01: 26,25

D01, D03, D06: 26,25

D66, D69, D70: 26,5

D84, D87, D88: 26,5

A01: 26,5

D01, D03, D06: 26,5

D66: 28,5

D69, D70: 36,5

D84: 28,5

D87, D88: 26,5

Luật hành chính

21,5 (A00)
20,5 (A01)
20,5 (D01, D03, D06)
21,5 (D84, D87, D88)

A00: 25

A01: 24,5

D01, D03, D06: 24,5

D84, D87, D88: 24,5

A00, A01,: 25,5

D01: 25,25

D03, D06: 24,5

D84: 27,75

D87, D88: 25.0

Luật

17 (A00)
17 (A01)
21,5 (C00)
17 (D01, D03, D06)

A00: 24

A01: 22,5

C00: 27

D01, D03, D06: 22,75

A00, A01: 24,5

C00: 27,5

D01: 24,75

D03, D06: 24,5

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Sài Gòn | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud