Thông tin tuyển sinh trường Đại học khoa học xã hội & nhân văn | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Chi nhánh

Năm 2018

2019 Năm 2020

Năm 2021

(Căn cứ vào kết quả kỳ thi THPTQG)

Báo

17,75 (A00)
25 (C00)
19,75 (D01)
19,5 (D02)
17,5 (D03)
18 (D04, D79 – D83)
18,5 (D05)
17 (D06)
19 (D78)

21,75 (A00)

26 (C00)

22,50 (D01)

19,50 (D03)

20,25 (D04)

23 (D78)

20 (D82)

20 (D83)

A01: 23,5

C00: 28,5

D01: 25

D04: 24

D78: 24,75

D83: 23,75

A01: 25.08

C00: 28,80

D01: 26,60

D04, D06: 26,20

D78: 27,10

D83: 24,60

Báo chí (chất lượng cao)

18 (A00)

21,25 (C00)

19,75 (D01)

18 (D03)

19 (D04)

19,75 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 20

C00: 26,5

D01: 23,5

D78: 23,25

A01: 25,30

C00: 27,40

D01: 25,90

D04, D06:

D78: 25,90

D83:

Chính trị

16,5 (A00)
22 (C00)
16,25 (D01)
18 (D02 – D06, D78 – D83)

19 (A00)

23 (C00)

19,50 (D01)

18 (D03)

17,50 (D04)

19,50 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 18,5

C00: 25,5

D01: 23

D04: 18,75

D78: 20,5

D83: 18

A01: 24.30

C00: 27,20

D01: 24,70

D04, D06: 24,50

D78: 24,70

D83: 19,70

Dịch vụ cộng đồng

16 (A00)
23,25 (C00)
19 (D01)
18 (D01 – D06; D79 – D83)
17 (D78)

18 (A00)

24,75 (C00)

20,75 (D01)

21 (D03)

18 (D04)

20,75 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 18

C00: 26

D01: 23,75

D04: 18

D78: 22,5

D83: 18

A01: 24,50

C00: 27,20

D01: 25,40

D04, D06: 24,20

D78: 25,40

D83: 9 giờ tối

Nghiên cứu Đông Nam Á

16 (A00)
25 (C00)
19,25 (D01)
18 (D02-D06; D79, D80, D81. D83)
19,75 (D78)
17,75 (D82)

20,50 (A00)

27 (C00)

22 (D01)

20 (D03)

20,50 (D04)

23 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 20,5

D01: 23,5

D04: 22

D78: 22

D83: 18

A01: 24,50

C00:

D01: 25,00

D04, D06:

D78: 25,90

D83:

chủ nghĩa phương đông

27,25 (C00)
22,25 (D01, D78)
18 (D02 – D05; D79 – D83)
17 (D06)

28,50 (C00)

24,75 (D01)

20 (D03)

22 (D04)

24,75 (D78)

20 (D82)

19,25 (D83)

C00: 29,75

D01: 25,75

D04: 25, 25

D78: 25,75

D83: 25,25

A01:

C00: 29,80

D01: 26,90

D04, D06: 26,50

D78: 27,50

D83: 26,30

người Trung Quốc

22 (C00)
18 (D01 – D06; D79 – D83)
17 (D78)

23,75 (C00)

21,50 (D01)

18 (D03)

20 (D04)

21 (D78)

18 (D82)

18,50 (D83)

C00: 26,75

D01: 23,75

D04: 23,25

D78: 23,5

D83: 23,5

A01:

C00: 26,60

D01: 25,80

D04, D06: 24,80

D78: 25,30

D83: 23,80

READ  Thông tin tuyển sinh trường Đại học Phòng cháy chữa cháy | Nttworks.vn
Khoa học quản lý

16 (A00)
23,5 (C00)
19,25 (D01)
18 (D02 – D05; D79 – D83)
17 (D06, D78)

21 (A00)

25,75 (C00)

21,50 (D01)

18,50 (D03)

20 (D04)

21,75 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 23

C00: 28,50

D01: 24,5

D04: 23,25

D78: 24,25

D83: 21,75

A01: 25,80

C00: 28,60

D01: 26,00

D04, D06: 25,50

D78: 26,40

D83: 24,00

Khoa học quản lý (chất lượng cao)

19 (A00, C00)

16 (D01)

19 (D03)

18 (D04)

16,50 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 20,25

C00: 25,25

D01: 22,5

D78: 21

A01: 24,00

C00: 26,80

D01: 24,90

D04, D06:

D78: 24,90

D83:

Lịch sử

21 (C00)
16,5 (D01)
18 (D02 – D06; D78 – D83)

22,50 (C00)

19 (D01)

18 (D03)

18 (D04)

19 (D78)

18 (D82, D83)

C00: 25,25

D01: 21,5

D04: 18

D78: 20

D83: 18

A01:

C00: 26,20

D01: 24,00

D04, D06: 20,00

D78: 24,80

D83: 20,00

Lưu trữ trường học

17 (A00)
21 (C00)
16,5 (D01)
18 (D02 – D06, D79 – D83)
17 (D78)

17 (A00)

22 (C00)

19,50 (D01)

18 (D03)

18 (D04)

19,50 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 17,75

C00: 25,25

D01: 23

D04: 18

D78: 21,75

D83: 18

A01: 22,70

C00: 26,10

D01: 24,60

D04, D06: 24,40

D78: 25,00

D83: 22,60

Học ngôn ngữ

22 (A01)

20,25 (C00)

18 (D02 – D04, 79 – D83)

17,5 (D05)

19,25 (D06)

18,5 (D78)

23,75 (C00)

21,50 (D01)

22 (D03)

19 (D04)

21,50 (D78)

18 (D82)

18,75 (D83)

C00: 25,75

D01: 24

D04: 20,25

D78: 23

D83: 18

A01:

C00: 26,80

D01: 25,70

D04, D06: 25,00

D78: 26,00

D83: 23,50

Nhân chủng học 16 (A00)
20,75 (C00)
19 (D01)

17 (A00)

21,25 (C00)

18 (D01, D03, D04)

19 (D78)

18 (D82)

18,25 (D83)

A01: 16,25

C00: 24,5

D01: 23

D04: 19

D78: 21,25

D83: 18

A01: 23,50

C00: 25,60

D01: 25,00

D04, D06: 23,20

D78: 24,60

D83: 21,20

Quan hệ công chúng

25,5 (C00)
21,25 (D01)
18 (D02; D04 – D06, D79 – D83)
17,75 (D03)
21 (D78)

26,75 (C00)

23,75 (D01)

21,25 (D03, D04)

24 (D78)

20 (D82)

19,75 (D83)

C00: 29

D01: 26

D04: 24,75

D78: 25,5

D83: 24

A01:

C00: 29,30

D01: 27,10

D04, D06: 27,00

D78: 27,50

D83: 25,80

Quản lý thông tin

16,5 (A00)
21 (C00)
17 (D01
18 (D02 – D06, D79 – D83)
16,5 (D78)

21 (A00)

23,75 (C00)

21,50 (D01)

18,50 (D03)

18 (D04)

READ  Điều cần biết về hệ số và bậc lương 2022 | Nttworks.vn

21 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 20

C00: 27,5

D01: 24,25

D04: 21,25

D78: 23,25

D83: 18

A01: 25,30

C00: 28,00

D01: 26,00

D04, D06: 24,50

D78: 26,20

D83: 23,70

Quản lý thông tin (chất lượng cao)

17 (A00)

18 (C00)

16,75 (D01)

18 (D03, D04)

16,75 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 18

C00: 24,25

D01: 21,25

D78: 19,25

A01: 23,50

C00: 26,20

D01: 24,60

D04, D06:

D78: 24,60

D83:

Quản lý du lịch và dịch vụ du lịch

26,5 (C00)
21,75 (D01)
18 (D02. D05, D06, D79 – D82)
17,75 (D03)
17 (D04, D83)
22 (D78)

23,75 (D01)

19,50 (D03)

21,50 (D04)

24,25 (D78)

19,25 (Đ82)

20 (D83)

A01: 24,5

D01: 25,75

D78: 25,25

A01: 26,00

C00:

D01: 26,50

D04, D06:

D78: 27,00

D83:

Hội đồng quản trị khách sạn

26,25 8 (C00)
21,5 (D01)
18 (D02, D04, D79-D83)
18,75 (D03)
17 (D05, D06)
20,75 (D78)

23,50 (D01)

23 (D03)

21,75 (D04)

23,75 (D78)

19,50 (D82)

20 (D83)

A01: 24,25

D01: 25,25

D78: 25,25

A01: 26,00

C00:

D01: 26.10

D04, D06:

D78: 26,60

D83:

Văn phòng hành chính

18,25 (A00)
25 (C00)
18,75 (D01)
18 (D02 – D06, D79 – D83)
18,5 (D78)

21,75 (A00)

25,50 (C00)

22 (D01)

21 (D03)

20 (D04)

22,25 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 22,5

C00: 28,5

D01: 24,5

D04: 23,75

D78: 24,5

D83: 20

A01: 25,60

C00: 28,80

D01: 26,00

D04, D06: 26,00

D78: 26,50

D83: 23,80

Nghiên cứu quốc tế

16,5 (A00)
25 (C00)
19,25 (D01)
17 (D02, D78)
18 (D03-D06, D79-D83)

21 (A00)

26,50 (C00)

22,75 (D01)

18,75 (D03)

19 (D04)

23 (D78)

18 (D82)

18 (D83)

A01: 23

C00: 28,75

D01: 24,75

D04: 22,5

D78: 24,5

D83: 23,25

A01: 25,70

C00: 28,80

D01: 26,20

D04, D06: 25,50

D78: 26,90

D83: 21,70

Nghiên cứu quốc tế (CLC)

A01: 20

C00: 25,75

D01: 21,75

D78: 21,75

A01: 25,00

C00: 26,90

D01: 25,50

D04, D06:

D78: 25,70

D83:

tâm lý

19,5 (A00)
24,25 (C00)
21,5 (D01)
21 (D02, D03, D82)
19 (D04)
18 (D05, D79, D80, D83)

22,50 (A00)

25,50 (C00)

22,75 (D01)

21 (D03)

19,50 (D04)

23 (D78)

23 (D82)

18 (D83)

A01: 24,75

C00: 28

D01: 25,5

D04: 21,5

D78: 24,25

D83: 19,5

A01: 26,50

C00: 28,00

D01: 27,00

D04, D06: 25,70

D78: 27,00

D83: 24,70

Thông tin – Thư viện

16 (A00)
19,75 (C00)
17 (D01, D78)
18 (D02 – D06, D79 – D83)

17,50 (A00)

20,75 (C00)

READ  Các yếu tố về môi trường vi mô của doanh nghiệp | Nttworks.vn

17,75 (D01)

18 (D03)

18 (D04)

17,50 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 16

C00: 23,25

D01: 21,75

D04: 18

D78: 19,5

D83: 18

A01: 23,60

C00: 25,20

D01: 24.10

D04, D06: 23,50

D78: 24,50

D83: 22,40

Giáo dục tín ngưỡng

16,5 (A00)
17,75 (C00)
16,5 (D01, D78)
18 (D02, D04 – D06, D79 – D83)
17,5 (D03)

17 (A00)

18,75 (C00)

17 (D01, D03, D04, D78, D82, D83)

A01: 17

C00: 21

D01: 19

D04: 18

D78: 18

D83: 18

A01: 18.10

C00: 23,70

D01: 23,70

D04, D06: 19,00

D78: 22,60

D83: 20,00

Triết học

16 (A00)
18,5 (C00)
16,5 (D01)
18 (D02 – D04, D78 – D83)
17 (D05)

17,75 (A00)

19,50 (C00)

17,50 (D01)

18 (D03, D04)

17,50 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 19

C00: 22,25

D01: 21,5

D04: 18

D78: 18,25

D83: 18

A01: 23,20

C00: 24,90

D01: 24,20

D04, D06: 21,50

D78: 23,60

D83: 20,00

Văn hóa học đường

C00: 24

D01: 20

D04: 18

D78: 18,5

D83: 18

A01:

C00: 26,50

D01: 25,30

D04, D06: 22,90

D78: 25.10

D83: 24,50

Văn học

21,5 (C00)
19 (D01)
18 (D02-D06, D79, D80, D82, D83)
17,25 (D78)
17,5 (D81)

22,5 (C00)

20 (D01)

18 (D03, D04)

20 (D78)

18 (D82, D83)

C00: 25,25

D01: 23,5

D04: 18

D78: 22

D83: 18

A01:

C00: 26,80

D01: 25,30

D04, D06: 24,50

D78: 25,50

D83: 18,20

Du học việt nam

23,5 (C00)
16,5 (D01)
18 (D02 – D06, D79 – D83)
17 (D78)

25 (C00)

21 (D01)

18 (D03, D04)

21 (D78)

18 (D82, D83)

C00: 27,25

D01: 23,25

D04: 18

D78: 22,25

D83: 20

A01:

C00: 26,30

D01: 24,40

D04, D06: 22,80

D78: 25,60

D83: 22,40

Xã hội học

16 (A00)
21,75 (C00)
17,75 (D01)
18 (D02 – D06, D79 – D83)
17,25 (D78)

18 (A00)

23,50 (C00)

21 (D01)

20 (D03)

18 (D04)

19,75 (D78)

18 (D82, D83)

A01: 17,5

C00: 25,75

D01: 23,75

D04: 20

D78: 22,75

D83: 18

A01: 24,70

C00: 27,10

D01: 25,50

D04, D06: 23,90

D78: 25,50

D83: 23,10

Du học nhật bản

24 (D01)

20 (D04)

22,50 (D06)

24,50 (D78)

21,75 (D81)

19 (D83)

A01: 20

D01: 25,75

D06: 24,75

D78: 25,75

A01:

C00:

D01: 26,50

D04, D06: 25,40

D78: 26,90

D83:

Nghiên cứu Hàn Quốc

A01: 24,5

C00: 30

D01: 26,5

D04: 21,25

D78: 26

D83: 21,75

A01: 26,80

C00: 30,00

D01: 27,40

D04, D06: 26,60

D78: 27,90

D83: 25,60

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud