Thông tin tuyển sinh Học viện Báo chí và Tuyên truyền | Nttworks.vn

Giáo Dục 0 lượt xem

Chi nhánh

Chuyên nghành

2019 Năm 2020 Năm 2021

Đánh giá kết quả học tập

Cuộc điều tra

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Đánh giá kết quả kỳ thi THPT

Đánh giá kết quả học tập

Báo

Báo

8,63

19,65 (R15)

20.4 (R05, R19)

19.15 (R06)

22.15 (R16)

R15: 29,5

R05, R19: 30

R06: 29

R16: 31

7.7

R05: 25.4

R06: 24,4

R15, R19: 24,9

R16: 26,4

8,45

Báo đài

20 (R15)

20,75 (R05, R19)

19,5 (R06)

22,5 (R16)

R15: 30,3

R05, R19: 30,8

R06: 29,8

R16: 31,8

7.86

R05: 25,65

R06: 24,65

R15, R19: 25.15

R16: 26,65

8,75

Báo TV

22 (R15)

22,75 (R05, R19)

21,5 (R06)

24 (R16)

R15: 32,25

R05, R19: 33

R06: 31,75

R16: 34,25

8.17

R05: 26,75

R06: 25,5

R15, R19: 26

R16: 28

9.00

Báo mạng

8,47

20,5 (R15)

21 (R05, R19)

20 (R06)

23 (R16)

R15: 31,1

R05, R19: 31,6

R06: 30,6

R16: 32,6

8.02

R05: 25,9

R06: 25.15

R15, R19: 25,65

R16: 27.15

8,72

Báo TV chất lượng cao

8.1

19,25 (R15)

20,5 (R05, R19)

18,5 (R06)

21,75 (R16)

R15: 28,4

R05, R19: 28,9

R06: 27,9

R16: 29,4

7.61

R05: 25,7

R06: 24,7

R15, R19: 25,2

R16: 26,2

8,69

Trang web chất lượng cao

8,77

18,85 (R15)

20.1 (R05, R19)

18,85 (R06)

21,35 (R16)

R15: 27,5

R05, R19: 28

R06: 27

R16: 28,5

7.19

R05: 25

R06: 24

R15, R19: 24,5

R16: 25,5

8,43

Nhấn vào bức ảnh

19,2 (R07)

21,2 (R08, R20)

18,7 (R09)

21,7 (R17)

R07: 26

R08, R20: 26,5

R09: 25,5

R17: 27,25

7,04

R07, R20: 24.1

R08: 24,6

R09: 23,6

R17: 25,35

8.00

Quay phim truyền hình

16 (R11)

16,5 (R12, R21)

READ  Bài tập SQL PDF | Nttworks.vn

16 (R13)

16,25 (R18)

R11: 22

R12, R21: 22,25

R13: 22

R18: 22,25

6,65

R11, R12, R13, R21: 19

R18: 19,75

7.00

Truyền thông đại chúng

8,87

22,35 (D01, R22)

21,85 (A16)

23,35 (C15)

9.05

A16: 26,27

C15: 27,77

D01, R22: 26,77

9,50

Truyền thông đa phương tiện

8,97

23,75 (D01, R22)

23,25 (A16)

24,75 (C15)

D01, R22: 25,53

A16: 25.03

C15: 26,53

9.27

A16: 27.1

C15: 28,6

D01, R22: 27,6

9,63

Triết học

8,53

18

19,65

7

23

7.80

Chủ nghĩa xã hội khoa học

16

19,25

6,5

22,5

6,90

Kinh tế chính trị

8,20

19,95 (D01, R22)

19,7 (A16)

20,7 (C15)

D01, R22: 23,2

A16: 22,7

C15: 23,95

8.2

A16: 24,5

C15: 25,5

D01, R22: 25

8,50

Nên kinh tê

Quản lý kinh tế

8,47

20,5 (D01, R22)

19,25 (A16)

21,25 (C15)

D01, R22: 24.05

A16: 22,8

C15: 24,3

8,57

A16: 24,98

C15: 25,98

D01, R22: 25,48

8,90

Kinh tế và quản lý (chất lượng cao)

8.17

20,25 (D01, R22)

19 (A16)

21 (C15)

D01, R22: 22,95

A16: 21,7

C15: 23,2

8.2

A16: 24,3

C15: 25,3

D01, R22: 24,8

8,80

Kinh tế và quản lý

8,37

20,65 (D01, R22)

19,9 (A16)

21,4 (C15)

D01, R22: 23,9

A16: 22,65

C15: 24,65

8,4

A16: 24,95

C15: 25,95

D01, R22: 25,45

8,75

Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Cơ quan

A16: 22,75

C15: 23,5

D01, R22: 23

7.70

Công việc dân dụng

8.13

17,25 (D01, R22)

17,25 (A16)

18 (C15)

D01, R22: 21,3

A16: 21.05

C15: 22.05

7

A16: 17,25

C15: 17,75

D01, R22: 17,25

7.00

Chính trị

Quản lý các hoạt động tư tưởng, văn hóa

8.07

17

18,7

7

23.05

7.50

Chính sách phát triển

8.23

16

16,5

7

22,25

READ  Thông tin tuyển sinh trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng | Nttworks.vn

6,90

Ý TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

8.27

16

16

7

22

6,90

Văn hóa phát triển

8.17

17,75

19,35

7

23,75

7.90

Chính sách cộng đồng

8.27

16

18.15

6,5

23

7.50

Truyền thông chính sách

8,3

18,75

22,15

7

24,75

8.25

Công bố

Biên tập viên nhà xuất bản

8,60

20,75 (D01, R22)

20,25 (A16)

21,25 (C15)

D01, R22: 24,5

A16: 24

C15: 25

8.6

A16: 25,25

C15: 26,25

D01, R22: 25,75

8,90

Xuất bản điện tử

8,50

19,85 (D01, R22)

19,35 (A16)

20,35 (C15)

D01, R22: 24,2

A16: 23,7

C15: 24,7

8,4

A16: 24,9

C15: 25,9

D01, R22: 25,4

8,80

Xã hội học

8,40

19,65 (D01, R22)

19.15 (A16)

20,15 (C15)

D01, R22: 23,35

A16: 22,85

C15: 23,85

8,4

A16: 24,4

C15: 25,4

D01, R22: 24,9

8,70

Dịch vụ cộng đồng

8,40

19,85 (D01, R22)

19,35 (A16)

20,35 (C15)

D01, R22: 23.06

A16: 22,56

C15: 23,56

8,3

A16: 24

C15: 25

D01, R22: 24,5

8,60

Sự quản lý

8.10

19,75

22,77

8.1

24,65

8,50

Quản lý nhà nước

Quản lý xã hội

8.33

17,75

21,9

7

24

8,35

Sự quản lý chính phủ

8.00

17,75

21,72

7,5

24

8,50

Lịch sử

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

8,20

25,75 (C00)

23,75 (C03)

25,75 (D14, R23)

25,75 (C19)

C00: 31,5

CO 3: 29,5

D14, R23: 29,5

C19: 31

8.6

C00: 35,4

CO 3: 33,4

C19: 34,9

D14: 33,4

8,70

Phương tiện truyền thông quốc tế

8,97

31 (D01)

30,5 (D72)

32 (D78)

31,5 (R24)

31,75 (R25)

32 (R26)

D01: 34,25

D72: 33,75

D78: 35,25

R24: 35,25

R25: 34,75

R26: 36,25

9.2

D01, R24: 36,51

D72, R25: 36.01

D78, R26: 37,51

9,60

Quan hệ quốc tế

Thông tin bên ngoài

8,77

29,75 (D01)

29,25 (D72)

READ  Các công thức hóa học từ lớp 8 đến lớp 12 bạn cần phải nhớ | Nttworks.vn

30,75 (D78)

30,25 (R24)

30,75 (R25)

30,75 (R26)

D01: 32,7

D72: 32,2

D78: 33,7

R24: 32,7

8.9

D01, R24: 35,95

D72, R25: 35,45

D78, R26: 36,95

9,42

Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

8,67

29,7 (D01)

29,2 (D72)

30,7 (D78)

30,2 (R24)

30,7 (R25)

30,7 (R26)

D01: 32,55

D72: 32.05

D78: 33,55

R24: 32,55

R25: 32.05

R26: 33,55

8.9

D01, R24: 35,85

D72, R25: 35,35

D78, R26: 36,85

9,42

Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

9.00

30,65 (D01)

30.15 (D72)

31,65 (D78)

31.15 (R24)

31,65 (R25)

31,65 (R26)

D01: 32,9

D72: 32,4

D78: 33,9

R24: 34

R25: 33,5

R26: 35

9.1

D01, R24: 35,92

D72, R25: 35,42

D78, R26: 36,92

9,50

Quan hệ công chúng

Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

9,07

32,75 (D01)

32,25 (D72)

34 (D78)

33,25 (R24)

33,75 (R26)

D01: 34,95

D72: 34,45

D78: 36,2

R24: 34,95

R25: 34,45

R26: 36,2

9,25

D01, R24: 36,82

D72, R25: 36,32

D78, R26: 38.07

9.57

Truyền thông tiếp thị (chất lượng cao)

8,97

31 (D01)

30,5 (D72)

32,25 (D78)

32,5 (R24)

33 (R26)

D01: 33,2

D72: 32,7

D78: 34,45

R24: 35,5

R25: 35

R26: 36,75

9.2

D01, R24: 36,32

D72, R25: 35,82

D78, R26: 35,57

9,60

Quảng cáo

8,77

30,5 (D01)

30,25 (D72)

30,75 (D78)

30,5 (R24)

30,5 (R25)

30,75 (R26)

D01: 32,8

D72: 32,3

D78: 33,55

R24: 32,8

R25: 32,3

R26: 33,55

8,85

D01, R24: 36,3

D72, R25: 35,8

D78, R26: 36,8

9.27

tiếng Anh

8,50

31 (D01)

30,5 (D72)

31,5 (D78)

31,5 (R24)

31,5 (R25)

31,5 (R26)

D01: 33,2

D72: 32,7

D78: 33,7

R24: 33,2

R25: 32,7

R26: 33,7

9

D01, R24: 36.15

D72, R25: 35,65

D78, R26: 36,65

9,45

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud