Ngành Toán học – Xu hướng chọn lựa của nhiều bạn thí sinh | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

tôi

Khối kiến ​​thức chung (không chứa các học phần từ 10 đến 12)

đầu tiên

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1

2

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2

3

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng Hồ Chí Minh

4

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

5

Nhập môn Tin học 1 Giới thiệu về Tin học 1

6

Nhập môn Tin học 4 Nhập môn Tin học 4

7

Tiếng Anh 1 Tiếng Anh tổng quát 1

số 8

Tiếng Anh 2 Tiếng Anh tổng quát 2

9

Tiếng Anh 3 Tiếng Anh tổng quát 3

mười

Giáo dục thể chất Giáo dục thể chất

11

Giáo dục quốc phòng

thứ mười hai

Kỹ năng mềm Kỹ năng bổ sung

II

Khối kiến ​​thức theo lĩnh vực

13

Khái niệm cơ bản về văn hóa Việt Nam

14

Trái đất và khoa học sự sống Trái đất và khoa học sự sống

III

Kiến thức theo ngành

15

Cơ học – Cơ nhiệt – Nhiệt động lực học

16

Điện – quang điện từ quang học

IV

Khối kiến ​​thức theo nhóm ngành

17

Đại số tuyến tính 1 Đại số tuyến tính 1

18

Đại số tuyến tính 2 Đại số tuyến tính 2

19

Máy tính 1 Phân tích 1

20

Phân tích 2 Phân tích 2

21

Phân tích 3 Phân tích 3

22

Phương trình vi phân

READ  Thông tin ngành Kỹ thuật hoá học (Công nghệ kỹ thuật hoá học) | Nttworks.vn

23

Phương trình vi phân từng phần 1 Phương trình vi phân từng phần 1

24

Phân tích số 1

25

Xác suất 1 Xác suất 1

26

Tối ưu hóa 1 Tối ưu hóa 1

27

Hình học giải tích

28

Thống kê áp dụng Thống kê áp dụng

VẼ

Khối kiến ​​thức ngành

V.1

Các khóa học bắt buộc

29

Đại số Tổng quát Đại số trừu tượng

30

Phân tích các chức năng phân tích chức năng

31

Toán học rời rạc

32

Phân tích phức tạp

33

Thực hành máy tính Thực hành máy tính

34

Cấu trúc liên kết chung

35

Các nguyên tắc cơ bản của hình học vi phân Giới thiệu về hình học vi phân

36

Lý thuyết đo lường và lý thuyết tích hợp

37

Lý thuyết Galois Lý thuyết Galois

38

Tiểu luận khoa học dự án nhỏ

V.2

Các khóa học tự chọn (chọn một trong hai hướng chuyên sâu hơn bên dưới)

V.2.1

Các khóa học chuyên sâu về toán lý thuyết

39

Đại số tuyến tính 3 Đại số tuyến tính 3

40

Cơ bản về tôpô đại số Giới thiệu về tôpô đại số

41

Lý thuyết nhóm và biểu diễn nhóm Lý thuyết về nhóm và biểu diễn nhóm

42

Hình học đại số Hình học đại số

43

Lý thuyết máy tính

44

Tôpô vi phân

45

Không gian vectơ tôpô Không gian vectơ tôpô

46

Lý thuyết phổ toán tử Phân tích phổ

47

Phương trình vi phân từng phần 2 Phương trình vi phân từng phần 2

READ  Đại học Mở có ngành gì? Có nên học Đại học Mở? | Nttworks.vn

48

Phân tích người thu gom Phân tích người thu gom

49

Lý thuyết ổn định của phương trình vi phân

50

Phương trình tích phân

51

Các quá trình ngẫu nhiên Các quá trình ngẫu nhiên

52

Xác suất 2 Xác suất 2

53

Tối ưu hóa rời rạc

54

55

Lịch sử Toán học Lịch sử Toán học

56

Hội thảo lý thuyết Toán học Hội thảo toán học

V.2.2

Các khóa học chuyên sâu về toán học ứng dụng

57

Lý thuyết về điều khiển tối ưu

58

Phương pháp Monte-Carlo Phương pháp Monte-Carlo

59

Phân tích số

60

Tối ưu hóa 2 Tối ưu hóa 2

61

Tối ưu hóa rời rạc

62

Xác suất 2 Xác suất 2

63

Lý thuyết ước lượng và kiểm định các giả thuyết thống kê

64

Các quy trình ngẫu nhiên

65

Các mô hình toán học ứng dụng 1. Mô hình toán học 1

66

Mô hình Toán học Ứng dụng 2 Mô hình Toán học 2

67

Đại số máy tính Đại số máy tính

68

Mật mã và bảo mật thông tin Mật mã và an toàn thông tin

69

70

Lý thuyết ổn định của phương trình vi phân

71

Lịch sử Toán học Lịch sử Toán học

72

Hội thảo Toán học Ứng dụng Hội thảo Toán học Ứng dụng

V.3

Luận văn và các khóa học thay thế

V.3.1

Luận văn

73

Luận văn tốt nghiệp Cử nhân

V.3.2

Các môn học thay thế luận văn (sinh viên chọn một trong hai môn dưới đây và một môn chưa học thuộc khối kiến ​​thức V.2 đã chọn)

READ  Thông tin quá trình học vấn trong CV | Nttworks.vn

74

Các chủ đề được chọn trong toán học Các chủ đề được chọn trong toán học

75

Các chủ đề được chọn trong tin học khoa học Các chủ đề được chọn trong tin học khoa học

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment, 0," setting_process_: 0 " ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3 tiny" 120 "resize_umbnail 3 tiny" ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_height ": 0," resize_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile_mobile " mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud