Net sale là gì? Câu chuyện về “net sale” trong doanh nghiệp | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Công việc tài chính

1. Doanh thu thuần là gì?

Net Sale là cụm từ tiếng anh dùng trong kinh tế, “Net Sale” trong kinh tế học có thể hiểu là doanh thu bán hàng, doanh thu bán hàng, thu nhập ròngdoanh thu bán hàng của doanh nghiệp nếu doanh nghiệp tham gia vào một hoạt động kinh tế để thu lợi nhuận từ hoạt động kinh tế đó.

Doanh thu bán hàng là gì?

Thu nhập ròng của một công ty có thể hiểu một cách đơn giản là số tiền thu được sau khi trừ đi tất cả các khoản chi phí trước đó. Nếu số thu nhập này bằng 0 có nghĩa là công ty hoạt động không hiệu quả, còn nếu số thu nhập sau khi trừ mọi chi phí lớn hơn 0 thì chứng tỏ công ty không có lãi, tức là đang kinh doanh và tạo ra lợi nhuận cho công ty bạn. . Nếu thu nhập nhận được bị âm so với mức thù lao ban đầu, công ty có dấu hiệu kinh doanh thất bại và phải thay đổi ngay phương thức kinh doanh sao cho hiệu quả nhất để tránh thua lỗ dẫn đến phá sản. .

Doanh thu thuần cũng có thể được dùng như một từ đồng nghĩa với thu nhập, có nghĩa là thu nhập dùng để chỉ thu nhập ròng của một cá nhân, từ đó biết được thu nhập hàng tháng của người đó là bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại có thể coi là một khoản dư để tiết kiệm.

* Cách tính doanh thu bán hàng của công ty

Trong tiếng Anh, công thức bán hàng ròng là “Net Sale Formula”. Tính toán doanh thu thuần cũng rất đơn giản bằng cách sử dụng công thức sau:

Thu nhập ròng = (tổng thu nhập từ hoạt động của công ty) – (tổng chi phí cho các khoản chi phí của công ty). Công thức này thường được sử dụng để tính toán doanh thu của một công ty theo tháng, kỳ, quý hoặc năm

Xem thêm: Cách tính doanh thu bán hàng

Kiểm toán kế toán

2. Lương ròng là bao nhiêu?

2.1. Khái niệm về thanh toán ròng là gì?

Lương ròng là tiền lương ròng. Vậy lương ròng là gì? Tiền lương ròng là số tiền mà người lao động nhận được từ công ty sau khi công ty đã trích quỹ tiết kiệm thuế, cùng với các khoản khấu trừ khác từ tổng tiền lương và số tiền bạn trả lại sau khi khai thuế. Khoản khấu trừ của bạn là tiền lương hàng tháng bạn nhận được cho doanh nghiệp, là tiền lương ròng. Và nếu bạn trừ những khoản khấu trừ này, tiền lương thực của bạn tất nhiên sẽ ít hơn tổng tiền lương của bạn. So với mức lương gộp, có thể nhận được mức lương ròng tương đương ngay cả khi thu nhập từ kinh doanh không đủ để nộp thuế hoặc thuế thu nhập không đáng kể. Tại Việt Nam, nơi có mức thuế thu nhập cá nhân của công dân Việt Nam từ 9 triệu đồng Việt Nam / tháng trở lên, bạn sẽ phải nộp thuế thu nhập đó nếu tiền lương của bạn thấp hơn con số này. lương gộp.

Doanh thu bán hàng là gì?  Cách tính lương của nhân viên công ty?
Doanh thu bán hàng là gì? Cách tính lương của nhân viên công ty?

2.2. Cách tính lương của nhân viên công ty

* Cơ sở tính lương

Để tính lương hàng tháng đại lý bán hàng các yêu cầu sau được yêu cầu:

+ Hợp đồng lao động

+ Lịch làm việc hàng ngày của bạn có đầy đủ vào ngày nào và bao nhiêu ngày trong tháng.

+ Khi tính lương theo số lượng sản phẩm hoặc theo chốt việc làm thì lương phụ thuộc vào số phiếu xác nhận sản phẩm hoặc xác nhận thôi việc do công ty quy định.

+ Các quy định về tiền lương, tiền thưởng theo quy định của công ty và thường được thay đổi khi giao kết hợp đồng lao động.

+ Theo mức lương tối thiểu vùng do nhà nước quy định và các công ty có nghĩa vụ trả cho người lao động mức lương này trở lên, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng quy định.

+ Tỷ lệ trích các chi phí dựa trên thu nhập như đóng góp an sinh xã hội.

* Hình thức thanh toán

Thông thường, theo thỏa thuận khi giao kết hợp đồng giữa hai bên như: lương theo thời hạn, lương theo sản phẩm hoặc lương theo số lượng công việc.

* Cách tính lương

+ Cách tính lương theo thời gian thỏa thuận trong hợp đồng (thường là 1 tháng lương và ngày tháng nhất định được ghi rõ khi ký hợp đồng.

Lương hàng tháng = ((Lương + phúc lợi) / số ngày làm việc được cung cấp) * Số ngày làm việc thực tế

hoặc lương hàng tháng của công ty thường được tính như sau:

Lương tháng = ((Lương + Hỗ trợ) / 26 ngày) * Số ngày làm việc thực tế

+ Cách tính tiền công theo hình thức trả lương khoán sản phẩm còn được trả lương khoán theo mức khoán sản phẩm đã thỏa thuận khi giao kết hợp đồng giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Lương khoán = Lương khoán sản phẩm * Tỷ lệ hoàn thành sản phẩm theo hợp đồng

+ Cách tính lương theo sản phẩm. Theo cách này, doanh nhân tính lương theo số lượng và chất lượng công việc đã làm.

Lương sản phẩm = Đơn giá sản phẩm * Số lượng thành phẩm

* Bảng lương tối thiểu vùng năm 2019

+ Vùng I, mức lương tối thiểu 4 180 000 đồng / tháng

+ Vùng II, mức lương tối thiểu 3 310 000 đồng / tháng

+ Vùng III, mức lương tối thiểu 3 đồng / tháng

+ Vùng IV, mức lương tối thiểu 2 920 000 đồng / tháng

Các công việc trong quản lý kinh doanh

3. Doanh thu thuần và lợi nhuận ròng của công ty là bao nhiêu?

Doanh thu bán hàng là gì?  Thu nhập ròng và lợi nhuận ròng là gì?
Doanh thu bán hàng là gì? Thu nhập ròng và lợi nhuận ròng là gì?

3.1. Thu nhập ròng của công ty là bao nhiêu?

Có nhiều định nghĩa khác nhau về doanh thu bán hàng. Chúng ta có thể hiểu thu nhập ròng của công ty như sau:

+ Thu nhập ròng của công ty cũng có thể được hiểu là thu nhập của công ty mà từ đó kiếm được bán hàng sau khi trừ các khoản giảm trừ doanh thu như: thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu hàng hóa, chiết khấu giao dịch, giảm giá hàng bán cho khách hàng so với giá hàng bán cho khách hàng. thu nhập từ hàng hoá đã phát hành ban đầu, do khách hàng trả lại.

+ Thu nhập ròng của công ty cũng có thể hiểu là khoản thu nhập trước thu nhập mà công ty phải nộp cho cơ quan thuế nhà nước.

+ Cũng có người định nghĩa thu nhập ròng là thu nhập thu được từ việc bán hàng hoá và cung cấp hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng trong quá trình hoạt động kinh doanh hàng ngày của họ.

+ Nhiều người cũng nhận ra rằng thu nhập ròng của một công ty là chênh lệch giữa doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu như thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất nhập khẩu.

Qua nhiều định nghĩa trên, chúng ta có thể tổng kết và khẳng định rằng: Thu nhập thuần là thu nhập của công ty từ hoạt động bán hàng và kinh doanh của công ty sau khi đã trừ các khoản phí như: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu hàng bán bị trả lại, hàng giảm giá. .

* Cách tính thu nhập ròng của công ty trên thị trường như sau:

Doanh thu bán hàng = tổng doanh thu của công ty – chiết khấu bán hàng – chiết khấu khách hàng – thuế gián thu

Doanh thu bán hàng của công ty sau khi trừ đi các khoản chi phí này thì thu được lợi nhuận trước thuế. Để biết được thu nhập của một công ty có sinh lãi hay không, cần phải lấy thu nhập ròng và khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp để biết được công ty đó có lãi hay không.

3.2. Lợi nhuận ròng của công ty là bao nhiêu?

Bất kể một công ty được thành lập và thành lập hay không, mục đích là để hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh đó trở thành một hoạt động kinh doanh có lãi mà mỗi công ty phấn đấu. Vậy lợi nhuận ròng của công ty là bao nhiêu?

Lợi nhuận ròng của một công ty là nguồn lợi nhuận hoạt động của công ty từ việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Lợi nhuận ròng của công ty là thước đo kết quả hoạt động của công ty trong một thời kỳ nhất định, được theo dõi và hạch toán dựa trên việc tính toán chênh lệch giữa thu nhập hoạt động của công ty sau khi trừ đi chi phí hoạt động và bao gồm giá vốn hàng hóa giữa các kỳ thay đổi theo thời gian. theo thời gian. độ lệch giá.

Công thức tính lợi nhuận ròng của công ty như sau:

Lợi nhuận ròng = thu nhập ròng của công ty – (giá vốn + chi phí bán hàng + chi phí quản lý doanh nghiệp)

Nó cũng có thể được tính theo công thức sau:

Lợi nhuận ròng = Doanh thu thuần của công ty – chi phí của tất cả các sản phẩm hoặc dịch vụ mà công ty bán ra trong một khoảng thời gian.

Lợi nhuận ròng thực sự không phải là lợi nhuận thực tế của công ty. Lợi nhuận kinh doanh được ghi nhận là lợi nhuận sau thuế. Có nghĩa là lợi nhuận thu được sau khi trừ thuế kinh doanh phải nộp cho cục thuế. Lợi nhuận của công ty được tính như sau:

Lợi nhuận kinh doanh = lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của công ty – Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp. (Nếu sau thuế> 0, doanh nghiệp kinh doanh có lãi; và ngược lại, nếu lợi nhuận ròng sau thuế của công ty <0, có nghĩa là công ty đang làm ăn thua lỗ và cần có biện pháp khắc phục).

4. Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?

4.1. Khái niệm về tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?

Tỷ suất lợi nhuận gộp là cụm từ tiếng Anh dùng để chỉ tỷ suất lợi nhuận gộp của một công ty trong bất kỳ lĩnh vực kinh doanh nào. Là một chỉ tiêu quan trọng khi xem xét khả năng sinh lời của một công ty, nó thể hiện khả năng sinh lời và khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường. Nó là một chỉ số cho biết một công ty đã tạo ra bao nhiêu lợi nhuận trong một khoảng thời gian. Là khoản chênh lệch giữa thu nhập và chi phí gốc.

Doanh thu bán hàng là gì?  Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?
Doanh thu bán hàng là gì? Tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?

4.2. Vai trò của tỷ suất lợi nhuận gộp là gì?

Tính toán tỷ suất lợi nhuận gộp cho từng sản phẩm trong một công ty giúp các công ty so sánh mức độ đóng góp của từng sản phẩm đối với hoạt động kinh doanh của công ty đó nói chung, được biểu thị dưới dạng phần trăm để dễ xem.

Tỷ suất lợi nhuận gộp càng cao thì công ty càng có lãi. Việc tính toán tỷ suất lợi nhuận giữa các sản phẩm là điều kiện tiên quyết để thiết lập chính sách định giá sản phẩm kinh doanh của các công ty.

Đây là cơ sở để công ty đàm phán giá cả với nhà cung cấp vật tư để công ty hoạt động bình thường.

4.3. Công thức tính tỷ suất lợi nhuận gộp

+ Tỷ suất lợi nhuận gộp được tính theo công thức sau:

Tỷ suất lợi nhuận gộp = lợi nhuận sau thuế của công ty – chi phí nguyên vật liệu

+ Công thức tính lãi gộp (%) như sau:

Lợi nhuận gộp = (lợi nhuận gộp / doanh thu bán hàng) * 100%

Chia sẻ của chuyên trang timviec365.vn giúp bạn hiểu bán hàng net là gì? Và các vấn đề với doanh thu thuần.

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 5525 & cateid = 145 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Bạn đã có bộ sưu tập những bài thi viết chữ đẹp lớp 3? | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud