Mô tả công việc phòng tài chính chính – kế toán | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Một công ty muốn hoạt động cần có nguồn tài chính ổn định. Tài chính là mạch máu của tất cả các công ty và cũng là cơ sở để đánh giá hoạt động của công ty. Kế toán tài chính là trái tim của bất kỳ doanh nghiệp nào, chịu trách nhiệm quản lý tài chính hợp lý và kiểm soát chặt chẽ các nguồn tài chính cần thiết để tiến hành hoạt động kinh doanh.

Phòng tài chính kế toán là gì?

Phòng tài chính kế toán là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của công ty. Vai trò của bộ phận này là tham mưu cho Ban Giám đốc về công tác kế toán và quản lý vốn hiệu quả nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Điều khoản tham chiếu cho bộ phận tài chính chính

Phòng Tài chính thường thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức hạch toán kinh doanh và quy trình hạch toán

Vai trò của Phòng Kế toán Tài chính là giúp Hội đồng quản trị tổ chức hệ thống kế toán và vận hành hệ thống kế toán theo quy định của quốc gia. Tổ chức thực hiện tốt quy trình hạch toán kế toán. Lập báo cáo hàng quý và hàng năm. Việc báo cáo phải đảm bảo tuân thủ các chính sách kế toán, chính xác, kịp thời, đầy đủ và tuân thủ các quy tắc quốc gia. Đồng thời, duy trì và lưu trữ các tài liệu, hồ sơ kế toán theo quy định của Luật Kế toán.

READ  Sale tour du lịch là gì? Lương của nhân viên sale tour có cao không? | Nttworks.vn

Ngoài ra, có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát và kiểm soát việc thực hiện quản lý hồ sơ, kế toán và báo cáo tài chính của các bên liên quan.

hơn

>>>> Xem thêm: Nhiệm vụ, công việc của phòng kế hoạch

2. Theo dõi và kiểm soát việc quản lý tài chính

Phòng Tài chính Kế toán có nhiệm vụ tham mưu, tư vấn cho Ban Giám đốc sử dụng hiệu quả và thận trọng nhất các nguồn lực tài chính và tài sản của Công ty. Việc lập kế hoạch tài chính hàng năm và trình hội đồng quản trị phê duyệt là một việc làm cần thiết vì nó giúp doanh nghiệp chủ động trong việc lập kế hoạch và có cơ sở để lập kế hoạch tài chính phù hợp với thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo dõi và quản lý vốn và tài sản của công ty bạn. Phải thường xuyên kiểm tra, đối chiếu công nợ, khuyến khích thu nợ. Xây dựng và trình bày phương án cơ cấu vốn, tài sản và điều hòa vốn trong toàn công ty. Có kế hoạch huy động vốn trung dài hạn cụ thể và lập kế hoạch vốn lưu động, tín dụng để huy động vốn kinh doanh dưới các hình thức được pháp luật cho phép.

Lập phương án khấu hao trình Ban Giám đốc phê duyệt, trích khấu hao tài sản, theo dõi và báo cáo tình hình khấu hao tài sản. Kiểm kê thường xuyên để phản ánh chính xác, kịp thời hiện trạng tài sản, thực hiện các bước nhằm đảm bảo việc xử lý và sử dụng tài sản, tiền vốn có hiệu quả nhất.

READ  Học CNTT ra làm gì? Cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên CNTT | Nttworks.vn