Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân thông dụng và mới nhất | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Phiếu thăm dò ý kiến ​​là một biểu mẫu mà hiện nay mọi người kể cả đảng viên đều phải biết. Bài viết dưới đây cung cấp cho bạn những ví dụ phổ biến và cập nhật nhất về kiểm điểm đảng viên và tự phê bình cá nhân.

Trong cuộc sống thực, không chỉ các thành viên của một đảng chính trị mà tất cả mọi người đều có thể gặp vấn đề với các vi phạm. Viết xét lại là cách nhận thức rõ ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, khuyết điểm của mình để sửa chữa sai lầm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm giải trình trước đảng, nhà nước, xã hội.

Cho nên, xét lại đang dần trở thành một hình thức quan trọng mà ai cũng cần biết và sử dụng. Bài viết sau đây đưa ra hình thức tổng quan phổ biến nhất và mới nhất cho đảng viên, cá nhân làm việc trong các tổ chức hoặc công ty khác nhau.

I. Nội dung chi bộ phải được kiểm điểm bởi các đảng viên trong chi bộ.

Mẫu phiếu kiểm tra đảng viên và cá nhân

Một phần nội dung phải được kiểm điểm bởi đảng viên.

Theo hướng dẫn 16-HD / BTCTW, đảng viên phải nộp nội dung xét lại Nó bao gồm 7 phần chính:

 • Thành tựu nổi bật, ưu điểm đạt kết quả tốt trên lĩnh vực chính trị tư tưởng; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và phong tục tập quán; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; và nghĩa vụ tu dưỡng, rèn luyện, nỗ lực hàng năm.
 • Quan điểm đúng đắn những hạn chế, bất cập về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức và kỷ luật; phong cách làm việc và phong tục tập quán; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; việc hoàn thành nghĩa vụ tu dưỡng, rèn luyện, rèn luyện sức khỏe, nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót.
 • Khắc phục những hạn chế, tồn tại đạt kết quả được cấp có thẩm quyền đồng ý hoặc thể hiện ở các kỳ kiểm điểm trước. Về vấn đề này, cần rà soát rõ từng hạn chế, thiếu sót (cái nào vượt; vượt mức thì sửa; không vượt); những khó khăn, vướng mắc (nếu có); trách nhiệm cá nhân.
 • Giải quyết và gửi các vấn đề đề nghị xem xét (nếu có): Giải thích từng vấn đề đề nghị xem xét, nêu lý do và phân công trách nhiệm cá nhân đối với từng vấn đề đề nghị xem xét.
 • Chỉ rõ trách nhiệm cá nhân những hạn chế và thiếu sót của đội (nếu có).
 • Chủ trương, biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót.
 • Đánh giá chất lượng xếp loại nhận thức của bản thân.
READ  Cách khôi phục cài đặt gốc máy tính như ban đầu | Nttworks.vn

Đặc biệt: dành cho tất cả mọi người Đảng viên là công chức, cán bộ phải đẩy mạnh và làm rõ hiệu quả và tiến độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; tinh thần trách nhiệm, ý thức, thái độ phục vụ nhân dân … trong kiểm điểm.

II. Ví dụ mới nhất từ ​​cuộc khảo sát đảng viên hiện tại

Mẫu phiếu kiểm tra đảng viên và cá nhân

Ví dụ mới nhất về tổng quan đảng viên hiện nay

1. Mẫu phiếu điều tra đảng viên theo quyết định 21

Tải mẫu bản kiểm điểm đảng viên theo nghị quyết 21

Thực hiện theo quy định tại Hướng dẫn số 21-HD / BTCTW ngày 18 tháng 10 năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các cá nhân, đảng viên phải tự phê bình, tự phê bình và phê bình trong toàn đảng bộ. Ngoài:

 • Đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt chi bộ;
 • Đảng viên bị đình chỉ đảng.

Đảng viên làm tổng quan về chi nhánh nơi cư trú. Đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo, đứng đầu không chỉ phải kiểm điểm ở chi bộ nơi cư trú mà còn phải thực hiện:

 • Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng kiểm điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư …
 • Các ủy viên ban thường vụ cấp tỉnh, cấp huyện kiểm điểm về công tác quản lý, đội ngũ quản lý của cơ quan, đơn vị mình là thành viên trước ban thường vụ cấp ủy.

Cụ thể: Đảng viên giữ ba chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp cao trở lên, nếu cần, ngoài các chức vụ nêu trên, ngoài các chức vụ nêu trên có thể được kiểm tra công tác ở nơi khác theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

2. Mẫu phiếu điều tra đảng viên theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII.

Tải mẫu tổng quan về đảng viên theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương 4 khóa XII

Tải mẫu bản kiểm điểm bổ sung theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị 05 / CT / TW

Bản tự kiểm điểm của đảng viên Theo quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IV, khóa XII được coi là năm kết thúc quá trình giáo dục, rèn luyện, công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở tổng quan này, mỗi đảng viên nhận thức rõ ưu điểm, khuyết điểm của mình, đồng thời đề ra chủ trương, biện pháp sửa chữa để hoàn thành thắng lợi, tích cực các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

READ  Hiệu ứng chim mồi - cách móc ví khách hàng kinh điển | Nttworks.vn

3. Mẫu phiếu kiểm tra đảng viên theo công văn 1825 / CV / BTCTW

Tải mẫu tổng quan về đảng viên theo công văn 1825 / CV / BTCTW

Để tạo điều kiện cho việc rà soát, đánh giá, xếp loại được thực hiện tốt, công văn số 1424-CV / BTCTW đã được bãi bỏ và thay thế bằng công văn số 1825 / CV / BTCTW ngày 18 tháng 11 năm 2016 do ông 03-HĐ / ĐUK hướng dẫn, kể từ tháng 11. . 15 năm 2016 trong bản kiểm điểm đối với tập thể, cá nhân thuộc UBKT Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và tiến hành phân loại chất lượng tổ chức Đảng.

4. Mẫu phiếu điều tra đảng viên theo Mẫu 1a – HD KD.ĐG

Tải về Tổng quan Đảng viên Mẫu 1a – HD KD.ĐG

Danh sách kiểm tra danh sách đảng Theo Mẫu 1a – HĐĐ.ĐG soạn theo Hướng dẫn số 21 BTCTW 2019 thay thế văn bản Hướng dẫn số 16 năm 2018. Đảng viên giữ chức vụ là công chức, viên chức và người lao động trong khu vực công. xét lại cùng với đánh giá chất lượng cá nhân, biểu mẫu này sẽ được áp dụng.

5. Phiếu điều tra đảng viên theo Mẫu 1b – HĐ KD.ĐG

Tải về Bản tổng hợp Đảng viên Mẫu 1b – HD KD.ĐG

Danh sách kiểm tra danh sách đảng Theo Mẫu 1b – HD KD.ĐG, cũng được soạn theo Hướng dẫn 21 BTCTW năm 2019, thay thế văn bản Hướng dẫn 16 năm 2018 như Tổng quan về đảng viên theo Mẫu 1a – HDD. Nhu cầu xét lại Mẫu 1b chỉ sử dụng đối với đảng viên không phải đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức.

III. Các hình thức tự phê bình cá nhân phổ biến nhất

Mẫu phiếu kiểm tra đảng viên và cá nhân

Các mẫu đánh giá cá nhân phổ biến nhất

Tổng quan cá nhân còn được biết là tự phê bình cá nhân được sử dụng cho tất cả mọi người. Điều này phải được thực hiện không chỉ bởi các đảng viên, mà còn phải được thực hiện bởi các cá nhân làm việc trong các tổ chức và công ty khác, thậm chí cả sinh viên.

1. Một tấm gương về tự phê bình cá nhân

Tải bản tự kiểm điểm cá nhân xuống

Mọi người trong công việc không thể tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót. Tổng quat có vai trò giúp mọi người tổng kết lại quá trình làm việc của mình theo thời gian. Ngoài ra, cái nhìn tổng quan cũng giống như việc thừa nhận những điểm yếu của mình khiến công việc bị đình trệ, ảnh hưởng tiêu cực đến công ty và doanh nghiệp. Từ đó hình thành tính tự giác trước khiển trách và nâng cao ý thức, trách nhiệm, thái độ đối với nhiệm vụ được giao.

2. Hình thức tự kiểm điểm của học sinh:

Tải mẫu bản tự kiểm điểm học sinh

Học sinh thường viết tự phê bình để báo cáo những thiếu sót trong lớp học. Học sinh là cá nhân còn chủ quản nên nhà trường là đơn vị trực tiếp đưa ra hình thức kỷ luật phù hợp. Điều này được thực hiện để trau dồi nhân cách và hành vi tốt của mỗi học sinh. Tự phê bình Nó cũng được học sinh viết trong mỗi bản đánh giá quá trình học tập và các hoạt động của mỗi học kỳ.

READ  Cách Viết Mẫu Báo Cáo Công Việc Hàng Tuần, Tháng, Cuối Năm | Nttworks.vn

3. Hình thức tự kiểm điểm của giáo viên

Tải mẫu bản tự kiểm điểm của giáo viên xuống

Giáo viên là người phải luôn thực hiện nghiêm túc các quy tắc ứng xử, kỷ luật tốt ở nhà trường và ngoài xã hội để học sinh noi theo. Thiếu sót của giáo viên bị đối xử khắc nghiệt hơn. Tổng quat giáo viên được cơ cấu dựa trên bản kiểm điểm của đảng viên, gồm: tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao; tổ chức kỷ luật.

IV. Lưu ý khi viết nhận xét

Viết xét lại, chúng ta cần xác định rõ mục đích và nguyên nhân của một vấn đề đã xảy ra trong quá khứ. Sau đó, câu hỏi phải được đặt ra một cách ngắn gọn nhưng súc tích, tránh thiệt hại cho chủ thể đó, thiệt hại lâu dài và hậu quả là thiệt hại. Nhận thức được hậu quả sẽ giúp chúng ta nhanh chóng đánh giá được mức độ vi phạm và có hình thức xử lý kỷ luật phù hợp.

Các nội dung xét lại có thể có nghĩa như sau:

 • Về tư tưởng chính trị: Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng luôn ủng hộ trung thành. Phải thực hiện tốt đường lối, quan điểm, hành động, quyết sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc gia đình và nhân dân tôn trọng, đùm bọc, phát huy, vận động. Ý thức, trách nhiệm, thái độ trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, lý tưởng cách mạng mai một. Nâng cao tinh thần học hỏi, tích lũy kiến ​​thức để trình độ và khả năng làm việc của bạn trở nên hoàn thiện.
 • Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; có trách nhiệm chỉ đạo, quán triệt và thực hiện các chủ trương, quyết định, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện ở địa phương, cơ sở, đơn vị; nêu rõ ưu, nhược điểm, hạn chế của mình kèm theo lý do.
 • Đối với những người giữ chức vụ trong các tổ chức, công ty khác, họ không chỉ phát huy tốt tư tưởng chính trị của Đảng và Nhà nước, mà còn là tinh thần trách nhiệm, thái độ đối với nhiệm vụ được giao. Hành vi và thái độ đúng đắn ngay lập tức có hại cho đơn vị cả về vật chất và thương hiệu. Cho dù điều này chưa xảy ra hoặc đã xảy ra với một công ty, mọi người đều phải nhận thức được những tồn tại và hạn chế của mình; Phải xác định rõ nguyên nhân và nhanh chóng lấp đầy “khoảng trống” này, để hoàn thiện bản thân và phát triển trình độ, kỹ năng và thái độ.
 • Sinh viên cần trau dồi bản lĩnh chính trị với tư cách, phẩm chất và tác phong tốt. Nhu cầu xét lại của học sinh, sinh viên chủ yếu tập trung vào đó, sau đó mới vào bài.

Có ba hình thức kỷ luật chính:

 • khiển trách bằng văn bản;
 • Thay đổi công việc khác được trả lương thấp hơn trong thời gian không quá sáu tháng;
 • Cách chức.

V. Kết luận

Bây giờ, chúng tôi – tất cả mọi người, cần biết các quy tắc và quy định hình thức tổng quan sử dụng nó đúng lúc, đúng chỗ. Đây là Mẫu phiếu kiểm tra đảng viên và cá nhân đầy đủ, chính xác, phổ biến và cập nhật để giúp mọi người đơn giản hóa mọi thứ tự viết và không mắc phải sai lầm nghiêm trọng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud