[Hướng dẫn] Cách nhận xét bảng báo cáo kết quả kinh doanh | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Tìm việc làm

1. Thông tin chung về báo cáo thu nhập

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh được gọi là loại báo cáo tài chính hợp nhất. Báo cáo này rất thường được sử dụng trong các công ty hiện nay để giới thiệu khái quát về tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong một thời kỳ hoặc một thời kỳ nhất định. Nó cũng là một trong những loại báo cáo và bảng biểu xuất hiện trong báo cáo tài chính.

Thông tin chung về báo cáo thu nhập

Nội dung của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm ba phần chính:

– Doanh thu và chi phí từ các hợp đồng thương mại trong kỳ:

+ Doanh thu hoạt động dịch vụ kinh doanh, sản phẩm; đây là doanh thu từ bán hàng, dịch vụ, thu nhập tài chính và các khoản giảm trừ cho kỳ đó.

+ Chi phí chính là tất cả các yếu tố Giá vốn hàng bán ngoài Chi phí tài chính giá vốn hàng bán trong cùng kỳ.

– Thu nhập doanh nghiệp và các khoản nợ phải trả:

+ Lợi nhuận của công ty bao gồm lợi nhuận hoạt động kinh doanh, lợi nhuận sau thuế (lãi cổ tức) và một số hoạt động khác có liên quan.

+ Nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp là số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ cùng với số thuế thu nhập doanh nghiệp chưa nộp của kỳ đó.

– Thu, chi hoạt động khác

Những gì được bao gồm trong báo cáo thu nhập?
Báo cáo thu nhập bao gồm những gì?

Bằng cách phân tích và nhận xét báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của một thời kỳ cụ thể, đơn vị đưa ra lãnh đạo xem hoạt động nào giúp họ kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. Thông thường, hoạt động chính đóng vai trò lớn nhất. Đặc biệt, có sự tăng giảm các hoạt động rõ rệt so với các kỳ trước. Khi có sự gia tăng trong hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi có nghĩa là công ty đang hoạt động có hiệu quả.

Tham khảo: Các Công việc nhân viên kinh doanh hấp dẫn nhất!

2. Hướng dẫn nhận xét báo cáo kết quả kinh doanh

Để phân tích và nhận xét báo cáo kết quả tài chính của công ty, bạn phải nắm rõ nội dung chi tiết dưới đây theo Quyết định số 15/2006 / QĐ – BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành ngày 20/03/2006. :

– Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (mã số 01) phản ánh trong báo cáo hàng năm của công ty tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và các dịch vụ khác có liên quan. Thu nhập liên quan khác .

Hướng dẫn soát xét báo cáo kết quả kinh doanh
Hướng dẫn soát xét báo cáo kết quả kinh doanh

– Các khoản giảm trừ doanh thu (mã số 02) phản ánh đúng nhất các khoản giảm trừ vào tổng thu nhập hàng năm của công ty. Trong đó, các khoản đó bao gồm các khoản chiết khấu, giảm giá và doanh thu bán hàng của doanh nghiệp trong kỳ.

– Thu nhập thuần (mã số 10) phản ánh doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, thu nhập từ cung cấp dịch vụ, hàng hóa và các khoản thu nhập khác trừ các khoản giảm trừ trong kỳ kế toán.

– Giá vốn hàng bán (mã số 11) phản ánh tổng giá vốn hàng bán, Địa ốc Các khoản đầu tư, giá vốn của thành phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của dịch vụ cung cấp và các chi phí khác được tính vào giá vốn hàng bán trong kỳ hoặc được trừ vào giá vốn hàng bán.

– Lợi nhuận gộp (mã số 20) phản ánh số chênh lệch giữa số tiền thu được và giá trị hàng hóa đã bán trong kỳ.

– Thu nhập hoạt động tài chính (mã số 21) phản ánh thu nhập tài chính thuần của công ty trong kỳ báo cáo, như lãi ngân hàng, lãi đầu tư. người môi giới chứng khoán

Bạn đánh giá báo cáo thu nhập như thế nào?
Nhận xét về báo cáo thu nhập?

Chi phí tài chính (mã số 22) phản ánh các khoản chi phí tài chính của toàn doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo, cụ thể là lãi vay phải trả, tiền bản quyền, chi phí hoạt động của công ty liên doanh, v.v.

– Chi phí lãi vay (mã số 23) phản ánh khoản chi phí lãi vay phải trả được tính vào chi phí tài chính trong kỳ báo cáo.

– Giá vốn hàng bán (mã số 25) phản ánh tổng giá vốn của hàng hóa, thành phẩm đã bán và cung cấp dịch vụ trong kỳ kế toán.

– Chi phí quản lý doanh nghiệp (mã số 26) phản ánh tổng số chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ báo cáo.

– Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (mã số 30) phản ánh kết quả hoạt động kinh tế của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo.

– Thu nhập khác (mã số 31) là thu nhập ngoài hoạt động kinh doanh trong kỳ kế toán.

– Chi khác (mã số 32) là tổng số chi khác phát sinh trong kỳ kế toán.

– Lợi nhuận khác (mã số 40) phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi trừ thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp) và chi phí phát sinh trong kỳ kế toán.

– Lợi nhuận gộp trước thuế (mã số 50) phản ánh lợi nhuận kế toán mà công ty trích trước trong năm kế toán.

Cách xem lại báo cáo thu nhập
Cách xem lại báo cáo thu nhập

– Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (mã số 51) phản ánh chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của công ty trong năm kế toán.

– Chi phí thuế thu nhập hoãn lại phải trả (mã số 52) phản ánh chi phí thuế thu nhập hoãn lại phải trả hoặc thuế thu nhập hoãn lại phải trả phát sinh trong năm báo cáo.

– Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp (mã số 60) là tổng lãi (hoặc lỗ) thuần sau khi trừ các khoản thuế kinh doanh phát sinh trong năm kế toán.

– thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) (mã 70) phản ánh thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu không tính đến các vấn đề phát sinh trong tương lai và có khả năng làm giảm giá trị của cổ phiếu.

Một khi tất cả các yếu tố và tiêu chí đánh giá đã rõ ràng, lãnh đạo doanh nghiệp nên đọc và phân tích các dữ liệu trong báo cáo như thế nào để có thể chỉ ra sự thay đổi tích cực của doanh nghiệp, trong kỳ, hay không? Tất cả những vấn đề này cần được xem xét kỹ lưỡng, từ đó định hướng chiến lược và phương pháp phát triển hoạt động kinh doanh của công ty trong các giai đoạn tiếp theo.

Tìm hiểu thêm tại đây Thuê người quản lý bán hàng. Bạn vẫn biết?

3. Ý nghĩa của việc phân tích và nhận xét báo cáo kết quả

Việc phân tích và nhận xét kết quả kinh doanh là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp hiện nay, chẳng hạn như:

– Giúp các công ty tóm tắt các chi phí, lợi nhuận và doanh thu mà một công ty đã đạt được trong một khoảng thời gian. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, các công ty có thể nhận xét, đánh giá và xác định xem hoạt động kinh doanh của mình có hoạt động hiệu quả hay không và có những dự báo cho tương lai.

Tầm quan trọng của việc phân tích và nhận xét kết quả kinh doanh
Tầm quan trọng của việc phân tích và nhận xét kết quả kinh doanh

– Khi nhìn vào bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, công ty có thể thấy rõ chi phí, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí hoạt động của công ty, khoản trích khấu hao, lãi vay, thuế, v.v. Nếu các khoản này tăng lên, có thể ước tính rằng công ty không quản lý tốt chi phí tài chính hoặc đầu tư quá nhiều vào các hoạt động của mình. khuyến mãichi phí bán hàng để nâng cao thương hiệu.

– Nhận xét về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cũng giúp nhà quản lý đưa ra dự đoán về lợi nhuận và dòng tiền trong tương lai của công ty. Đây là hoạt động vô cùng quan trọng, bởi dù kinh doanh lĩnh vực nào thì tiền và lợi nhuận luôn là thứ không thể thiếu nếu muốn đảm bảo tồn tại và phát triển mạnh mẽ.

– Ngoài ra, phần tổng quan của báo cáo kết quả kinh doanh còn cho thấy những thông tin quan trọng đối với các công ty, đồng thời nó cũng là cơ sở để các công ty đánh giá mức độ đóng góp từ xã hội, ví dụ: như thế nào? Một công ty có thể tạo ra nhiều lợi nhuận thì chắc chắn nó sẽ sử dụng hiệu quả các nguồn lực của xã hội.

Việc làm nhân viên kinh doanh tại Hà Nội

Nhận xét về báo cáo kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng đối với các công ty
Nhận xét về báo cáo kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng đối với các công ty

Rất mong những thông tin trên giúp bạn đọc hiểu thêm Làm thế nào để xem lại báo cáo thu nhập? Hôm nay công việc kinh doanh thế nào? Hy vọng rằng bạn có thể áp dụng điều này một cách hiệu quả trong công việc và đưa doanh nghiệp của bạn ngày càng phát triển!

Hiệu quả kinh doanh là gì? Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh

Nâng cao hiệu quả kinh doanh hiện đang là mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập và cạnh tranh ngày càng sâu rộng. Vậy hiệu quả kinh doanh là gì? Làm thế nào để nâng cao hiệu quả kinh doanh? Đọc bài viết sau để có câu trả lời.

Hiệu quả kinh doanh

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 13669 & cateid = 115 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Học viện hậu cần ra làm gì, Tố chất cần có của một chiến sĩ hậu cần | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud