Đơn giá tiền lương là gì? Giải đáp một số thắc mắc liên quan | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

1. Đơn giá là gì?

Hiện nay, đã có những quy định cụ thể về đơn giá tiền lương trong quá trình tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước nói chung và doanh nghiệp nhà nước nói riêng. Đây là một yếu tố cần thiết đảm bảo quyền lợi của người lao động và ảnh hưởng đến các vấn đề tài chính và ngân sách của công ty. Vậy bạn hiểu gì về đơn giá?

Đơn giá là gì?

Hiểu một cách đơn giản nhất, đơn giá là một khoản tiền lương cơ bản được sử dụng để trả công cho nhân viên khi họ thực hiện một đơn vị sản phẩm cụ thể hoặc công việc được giao.

Vấn đề đơn giá tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước hiện nay đã được quy định rất chi tiết, cụ thể là tại Nghị định số 28 / CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 và Quy định số 03/2001 / NĐ-CP ngày 11 tháng 1 năm 2001. Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến việc hình thành và quản lý đơn giá tiền lương. Xem các phần sau để biết chi tiết về cách thiết lập chúng.

Xem thêm: Chuyên mục vấn đề tiền lương đây!

2. Thông tin chung về việc hình thành đơn giá của doanh nghiệp nhà nước

2.1. Đối tượng của ứng dụng là ai?

Đối tượng áp dụng của việc xây dựng đơn giá theo Nghị định nêu trên bao gồm:

Đối tượng của ứng dụng là ai?
Đối tượng của ứng dụng là ai?

– Doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước.

– Doanh nghiệp nhà nước hoạt động vì lợi ích công cộng theo quy định của Luật Doanh nghiệp Nhà nước. Nó cũng bao gồm các tổ chức và đơn vị hoạt động nhưng chưa quyết định trở thành các cơ sở công cộng.

– Các tổ chức, đơn vị được phép hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức đảng, … tự chủ.

Đặc biệt, đối với trường hợp doanh nghiệp nhà nước do nhà nước làm chủ sở hữu, hoạt động không vì lợi nhuận thì nguồn kinh phí chủ yếu là nhà nước thực hiện theo các văn bản hướng dẫn riêng.

Xem thêm: Tiền lương ròng và lương gộp là gì?

2.2. Nguyên tắc chung về xây dựng đơn giá

Đối với nguyên tắc hình thành đơn giá tiền lương, doanh nghiệp nhà nước phải tuân thủ các quy định sau:

– Sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp nhà nước phải có tiêu chuẩn lao động và đơn giá tiền lương. Đơn giá này dựa trên tiêu chuẩn lao động trung bình cao hơn và các thông số tiền tệ Mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định. Khi các tiêu chuẩn và thông số lao động thay đổi, giá của một đơn vị tiền lương cũng vậy.

Nguyên tắc chung về xây dựng đơn giá
Nguyên tắc chung về xây dựng đơn giá

Lương cố định còn thu nhập của người lao động phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm, dịch vụ, năng suất, chất lượng công việc và hiệu quả công việc.

– Việc xây dựng đơn giá và thu nhập của người lao động phải được ghi đầy đủ vào bảng lương theo đúng quy định.

– Các quỹ khen thưởng phúc lợi của doanh nghiệp phải tuân thủ các điểm 4, 5 và 33 của Quy chế quản lý tài chính và kế toán doanh nghiệp nhà nước.

– Nhà nước sẽ trực tiếp quản lý tiền lương và các khoản thu thông qua việc thực hiện đơn giá tiền lương, sử dụng quỹ tiền lương và kiểm tra, giám sát hệ thống tiêu chuẩn nhân viên của doanh nghiệp.

Xem thêm: Bảng lương là gì??

3. Hướng dẫn hình thành đơn giá tiền lương của doanh nghiệp nhà nước

Theo quy định này, khi xây dựng đơn giá của doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện các bước sau:

3.1. Giao năm nhiệm vụ

Để biên soạn đơn giá, trước hết các công ty phải xác định nhiệm vụ hàng năm. Căn cứ vào đặc thù, tính chất của hoạt động sản xuất kinh doanh và cơ cấu tổ chức, chi phí kinh tế của công ty có liên quan đến trả lương, công ty có thể lựa chọn nhiệm vụ năm trên cơ sở các chỉ tiêu sau:

Giao năm nhiệm vụ
Giao năm nhiệm vụ

Tổng số sản phẩm phi tiền tệ (bao gồm cả sản phẩm tái chế).

tổng doanh thu hoặc tổng doanh số.

– Tổng doanh thu trừ tổng chi phí, không có lương trong tổng chi phí.

– Lợi nhuận mà công ty thu được.

5 Định nghĩa nhiệm vụ mục tiêu phải đảm bảo một số vấn đề sau:

– Bám sát tình hình thực tế, liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm trước.

– Tổng sản phẩm phi tiền tệ được điều chỉnh phải tuân theo phương pháp xây dựng tiêu chuẩn lao động / đơn vị sản phẩm.

– Chỉ tiêu tổng doanh thu hoặc tổng doanh số, tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa thanh toán được tính theo quy định tại Quy chế 59.

Xem thêm: Tiền thưởng là gì?

3.2. Xác định quỹ tiền lương hàng năm

Quỹ tiền lương xác định đơn giá hàng năm được xác định theo công thức sau:

Xác định quỹ tiền lương hàng năm
Xác định quỹ tiền lương hàng năm

Cụ thể các thông số như sau:

– Lao động biểu kiến ​​(lao động): được tính trên cơ sở tổng tỷ lệ lao động của sản phẩm, dịch vụ quy đổi ra.

– Tiền lương tối thiểu của doanh nghiệp xây dựng đơn giá tiền lương (TLmindn): hệ số này được xác định cho từng bộ phận như sau:

+ Mức lương tối thiểu theo quy định mới nhất là 210.000đ / tháng.

+ Mức tăng thêm không được vượt quá 1,5 lần mức lương tối thiểu được tính vào đơn giá. Từ năm 2001, mức tăng được áp dụng không quá 315 000 đồng Việt Nam một tháng.

+ Công ty có thể áp dụng thêm một hệ số điều chỉnh trong khung nếu bảo đảm các điều kiện sau: công ty phải có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước và bảo đảm tốc độ tăng tiền lương bình quân thấp hơn mức bình quân chung. sự phát triển.

+ Việc xác định tỷ trọng tăng thêm so với tiền lương tối thiểu theo công thức: Kdc = K1 + K2

Trong đó Kd là hệ số điều chỉnh gia tăng, K1 là hệ số điều chỉnh vùng và K2 là hệ số điều chỉnh ngành.

+ Xác định mức lương tối thiểu để công ty tính đơn giá theo công thức và các thông tin liên quan như sau:

Đặt ra mức lương tối thiểu của công ty
Đặt ra mức lương tối thiểu của công ty

Tỷ lệ tiền lương Loại trung bình (Hcb) được xác định trên cơ sở tổ chức sản xuất, tổ chức công việc, trình độ kỹ thuật và tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật, nghề nghiệp, tiêu chuẩn lao động.

– Hệ số phụ cấp bình quân tính trong đơn giá tiền lương (Hpc) căn cứ vào quy định và hướng dẫn của Bộ Lao động, Người tàn tật và Bộ Xã hội.

– Quỹ tiền lương cho cán bộ không điều hành (Vvc) căn cứ vào số lượng cán bộ do hội đồng quản trị bổ nhiệm, phân cấp sau phân quyền, thang bảng lương ngạch. , đăng và một số khoản phụ cấp như hỗ trợ thu húttiền ăn, tiền nhà, …

Xem thêm: Thưởng thâm niên

3.3. Các phương pháp định giá theo đơn vị

Sau khi xác định được tổng biên chế và nhiệm vụ hàng năm, các công ty bắt đầu biên soạn đơn giá theo 4 phương pháp sau:

– Đơn giá tính theo đơn vị sản phẩm hoặc các sản phẩm quy đổi. Phương pháp này tương ứng với mục đích sản xuất kinh doanh được chọn là tổng sản phẩm phi tiền tệ, thường được áp dụng cho vật liệu xây dựng, xi măng, điện, dầu,…

Công thức xác định đơn giá như sau:

Vdg = Vtund x Tsp

Trong đó Vd là đơn giá tiền lương, Vh là tiền lương giờ và Tsp là suất lao động trên một đơn vị sản phẩm hoặc sản phẩm quy đổi.

– Phương pháp thứ hai là đơn giá theo thu nhập. Phương pháp này tương ứng với mục đích sản xuất và phương án kinh doanh được lựa chọn để lấy doanh thu và thường được sử dụng trong các công ty dịch vụ phổ thông.

Công thức tính toán sẽ như sau:

Đơn giá trên cơ sở thu nhập
Đơn giá trên cơ sở thu nhập

– Phương pháp thứ ba là đơn giá tiền lương được tính trên cơ sở tổng thu nhập trừ tổng chi phí. Phương pháp này tương ứng với mục đích của phương án sản xuất kinh doanh đã chọn là tổng doanh thu trừ tổng chi phí chưa thanh toán. Phương pháp này thường được áp dụng cho những công ty quản lý tổng doanh thu và tổng chi phí một cách cẩn thận.

– Phương pháp cuối cùng là đơn giá dựa trên lợi nhuận áp dụng cho một số công ty quản lý tổng doanh thu và tổng chi phí, xác định lợi nhuận kỳ vọng gần thực tế.

Công thức tính cho phương pháp 3 và 4 như sau:

Các phương pháp định giá theo đơn vị
Các phương pháp định giá theo đơn vị

Xem thêm: Mức lương đóng góp vào quỹ httt là bao nhiêu?

3.4. Quy định về đơn giá tiền lương để cấp chứng chỉ

Ngoài ra, có một số quy định về việc xây dựng đơn giá tiền lương phải được trình thẩm định mà các doanh nghiệp công lập cần lưu ý, cụ thể như sau:

– Đối với doanh nghiệp có đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc, đơn giá tổng hợp.

– Đối với doanh nghiệp có cả kế toán độc lập và kế toán phụ thuộc mà sản phẩm, dịch vụ không chuyển đổi được để hình thành đơn giá chung thì đơn giá được quy định riêng với thù lao.

Quy định về đơn giá tiền lương để cấp chứng chỉ
Quy định về đơn giá tiền lương để cấp chứng chỉ

– Đối với doanh nghiệp vừa có đơn vị hạch toán độc lập, vừa hạch toán phụ thuộc nhưng sản phẩm, dịch vụ có tính chất chuyển đổi thì chỉ lập đơn giá tổng tiền lương.

Xem thêm: Lương cơ bản là gì?

Đây là bản tóm tắt của tất cả các câu trả lời Đơn giá là gì? một số quy định liên quan. Chúng tôi hy vọng bài viết thực sự hữu ích với bạn đọc quan tâm đến chủ đề này.

Quy định mới nhất về mức lương cơ bản của người lao động

Lương cơ bản là mức lương mà hầu hết các công ty đều tính toán để trả cho người lao động. Vậy quy định của mức lương cơ bản này như thế nào? Hãy đọc bài viết sau để tìm câu trả lời.

Lương cơ bản

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 14038 & cateid = 105 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Cò đất là gì? Nên trở thành cò đất hay môi giới chuyên nghiệp? | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud