Điểm chuẩn Đại học Cảnh sát Nhân dân | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Dịch vụ cảnh sát

23,85 (A01)
23,9 (CO3)
22,95 (D01) 24.4 (A01)
23,6 (C03)
24,2 (D01) A01: 22,66
CO 3: 21,55
D01: 21,68 A01: 25,83
CO 3: 26,36
D01: 26,45

– Vị trí 4:

A00: 24,51

A01: 25.39

CO 3: 24,93

D01: 24.03

– Vị trí 5:

A00: 25,63

A01: 26,83

C03: 26.06

D01: 27.43

– Vị trí 6:

A00: 24,58

A01: 25,5

CO 3: 24,24

D01: 25,36

– Vị trí 7:

A00: 25,51

A01: 26.48

C03: 26,21

D01: 25,94

– Vị trí 8:

A00: 23,61

A01: 24,5

CO 3: 23,8

D01: 24,76

– Vị trí 4:

A00: 26,66

A01: 27,65

C03: 28.03

D01: 27,75

– Vị trí 5:

A00: 27.11

A01: 27.21

CO 3: 28,26

D01: 27,66

– Vị trí 6:

A00: 25,25

A01: 27.04

CO 3: 26,34

D01: 26.15

– Vị trí 7:

A00: 25,65

A01: 27,26

CO 3: 27,35

D01: 27.48

– Vị trí 8:

A00: 17,75

A01: 17,75

CO 3: 17,75

D01: 17,75

r n r n"," setting_ads_google_code ":" r n r n r n r n

r n"," setting_product_color ": 0," setting_product_size ": 0," setting_product_size_number ": 0," setting_image_in_content ":" "," setting_show_introtext ": 0," setting_show_image_detail ": 0," setting_process_: 0 "setting_comment_ 0 ": 0," setting_tag_position ":" "," setting_include_wordpress ": 0," setting_include_wordpress_team ": 0," use_resize_image ":" 1 "," use_resize_image_product ": 0," resize_image_ tiny_height "_tiny_umbnail 3" tiny_news_umbnail 3 tiny "120" resize_umbnail " ":" 300 "," resize_news_image_thumbnail_height ":" 200 "," resize_news_image_normal ":" 420 "," resize_news_image_normal_height "," re "," resize_mobile_image_width ": 0," resize_mobile_image_news_image 0, "resize_mobile_mobile_mobile_dung_size" 0, "resize_mobile_mobile_mobile_mage" mobile_news_image_height ": 0," setting_signature_on ":" 1 "," setting_signature_text ":", "" mail_smtpport ": 25," mail_smtphost ":" mail.evara.vn "," mail_smtpuser ":" noreply@evara.vn ", "mail_smtppass": "123 $% ^ qwe", "gmail_smtpuser": "info.z amashop@gmail.com "," gmail_smtppass ":" zamalovely! @ # "," site_group ":" 1 "," site_template_color ": false," setting_update_newdate ":" 1 "," setting_data_schema ":" 1 "," setting_schema_customize ":" "," setting_admin_edit_fast ": false," setting_use_location ": false," setting_tab_data ": false" setting_show_admin_create ": false," setting_cache_on ":" 1 "," setting_cache_time ":" 60 "," site_access ":["2","6"]"setting_global_modules": {"2":["content_new.php"]"u00e1c tr u01b0 u1eddng but u1ec3n đã được sinh ra u00e0n qu u1ed1c"}} "setting_design_page": {"index":[{"page_name":"index","module_name":"content_box_style_tab_categories","extension":"php","directory":"contents"},{"page_name":"index","module_name":"content_category_sub_level","extension":"php","directory":"contents"}]}, "site_group_student_show": "0", "setting_include_file": {"2": "news.php"}};

READ  Điểm chuẩn Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud