Consolidate là gì? Cách sử dụng tính năng hợp nhất trang tính trong Excel | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Hợp nhất là một thuật ngữ không mới trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp và kế toán được kiểm toán. Hợp nhất cũng là một công cụ hỗ trợ đắc lực cho các nhà phân tích dữ liệu trên Excel. Hợp nhất là gì và làm thế nào để sử dụng nó?

Hợp nhất là một thuật ngữ chuyên môn quen thuộc và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực tài chính kế toán doanh nghiệp. Khái niệm kinh tế của hợp nhất là gì, là khái niệm hợp nhất khi được sử dụng như một công cụ Excel, Hàm Excel Làm thế nào điều này có thể được kết hợp với hợp nhất và ý nghĩa của hợp nhất là gì?

I. Khái niệm hợp nhất trong kinh tế học là gì?

Hợp nhất là gì? trong nền kinh tế? Hợp nhất có nghĩa là “hợp nhất” trong tiếng Việt. Hợp nhất là việc hợp nhất tài sản, nợ phải trả và các tài sản tài chính khác của hai hoặc nhiều đơn vị hoặc đơn vị thành một thực thể duy nhất. Trong ngữ cảnh của hoạt động kế toán tài chính, thuật ngữ “hợp nhất” thường dùng để chỉ việc hợp nhất các báo cáo tài chính trong đó tất cả các công ty con lập báo cáo tài chính được báo cáo dưới sự bảo trợ của công ty mẹ.

Khái niệm hợp nhất trong kinh tế học là gì?

Khái niệm hợp nhất trong kinh tế học là gì?

II. Tầm quan trọng kinh tế của hợp nhất là gì?

Trước khi chúng ta nói về tầm quan trọng kinh tế Hợp nhất là gì?, chúng ta hãy làm quen với nguồn gốc của từ này. Thuật ngữ hợp nhất bắt nguồn từ từ tiếng Latinh có nghĩa là “hợp nhất”. Bất kể bối cảnh sử dụng, tập hợp bao gồm việc tập hợp một số lượng lớn các thực thể khác nhau thành một số lượng nhỏ hơn. Ví dụ, một hành khách có thể đóng gói tất cả hành lý của họ trong một túi lớn hơn. Về kế toán và tài chính, hợp nhất mang một sắc thái cụ thể hơn.

READ  Luận văn là gì? Gợi ý các bước để có một bài luận văn hoàn chỉnh | Nttworks.vn

Hợp nhất bao gồm việc liên kết nhiều tài khoản hoặc công ty và hợp nhất thông tin vào một điểm duy nhất. Trong bối cảnh kế toán tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất cung cấp một cái nhìn tổng quan và đánh giá đầy đủ về tình hình tài chính của cả công ty mẹ và các công ty con chứ không chỉ tính đến vị thế độc lập của một công ty cụ thể.

Trong tài khoản tổng hợp, thông tin về công ty mẹ và tất cả các công ty con của nó được xử lý như thể từ một thực thể duy nhất. Bảng cân đối kế toán của công ty mẹ hoặc công ty mẹ phản ánh tài sản hoặc thu nhập hoặc chi phí phát sinh từ hoạt động kinh doanh. Thông tin này được phản ánh trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty mẹ.

Báo cáo tài chính hợp nhất được sử dụng khi công ty mẹ nắm đa số quyền chi phối 50% cổ phần tại công ty con. Các tài khoản hợp nhất có thể được sử dụng bởi các công ty mẹ sở hữu trên 20% cổ phần. Nếu công ty mẹ sở hữu ít hơn 20% cổ phần thì khoản này phải được hạch toán theo phương pháp vốn chủ sở hữu.

III. Các chi tiết cụ thể của công cụ CONSOLIDATE trong Excel là gì?

Hợp nhất các tính năng của Excel là gì? Hợp nhất Excel là công cụ thêm dữ liệu trùng lặp vào bảng tính. Tính năng này tương tự như loại bỏ các bản sao. Tuy nhiên, công cụ hợp nhất Excel vượt trội hơn ở chỗ nó có thể tạo báo cáo chung dựa trên một trường. Hợp nhất là gì có thể được kết hợp với các tính năng Excel khác để thực hiện các chức năng nâng cao.

READ  3 bí quyết viết email mời tài trợ và mẫu email tham khảo | Nttworks.vn

Hợp nhất Excel là một trong những công cụ thống kê hữu ích cho phép bạn nhanh chóng tính tổng, giá trị trung bình, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất …

Các chi tiết cụ thể của công cụ CONSOLIDATE trong Excel là gì?

Các chi tiết cụ thể của công cụ CONSOLIDATE trong Excel là gì?

IV. Sử dụng Hợp nhất Excel để kết hợp dữ liệu từ nhiều trang tính thành một sổ làm việc

Các bước để kết hợp dữ liệu từ nhiều bảng tính vào một sổ làm việc trong một công cụ Hợp nhất là gì?? Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau.

Bước 1: Sắp xếp các trang tính có chứa dữ liệu một cách chính xác dựa trên các tiêu chí đánh giá sau:

 • Mỗi tập dữ liệu bạn muốn hợp nhất phải nằm trên một trang tính riêng biệt. Không đặt dữ liệu khác trên trang mà bạn định xuất dữ liệu tổng hợp
 • Mỗi trang bạn muốn hợp nhất phải có cùng một bố cục và mỗi cột phải có một tiêu đề chứa cùng một trường. Không có trang tính nào có hàng hoặc cột trống chứa dữ liệu.

Bước 1

Bước 2: Trong cửa sổ Microsoft Excel, nhấp vào Dữ liệu → Hợp nhất

Bước 2

Bước 3: Nếu hộp thoại Hợp nhất xuất hiện, hãy làm như sau:

Trong phần Function:, chọn một trong các hàm tóm tắt mà bạn muốn sử dụng để thêm dữ liệu: SUM, AVERAGE … Ví dụ, bạn nên chọn SUM.

Trong phần Tham chiếu (hoặc Tham chiếu): Nhấp vào hình thu nhỏ trong hộp thoại Hợp nhất và chọn phạm vi tham chiếu trên trang đầu tiên.

Sau đó, trong hộp Thêm, bấm chuột trái để thêm một dải ô vào liên kết Tất cả để Excel thêm tất cả chúng.

Nếu một hoặc nhiều trang tính nằm trong một sổ làm việc khác, hãy bấm Duyệt qua để tiếp tục tìm kiếm trang tính.

Bước 3

Bước 4: Cấu hình cài đặt đang được cập nhật. Trong hộp thoại Hợp nhất là gì, hãy chọn một trong các tùy chọn sau.

 • Đánh dấu vào các hộp. Hàng trên cùng là hàng trên cùng.
 • Cột trái (bên trái) Sử dụng thẻ nếu bạn muốn các thẻ hàng hoặc cột trong phạm vi nguồn được sao chép vào hợp nhất.
 • Chọn hộp kiểm Tạo liên kết đến nguồn nếu bạn muốn dữ liệu đã hợp nhất được cập nhật tự động khi dữ liệu trong nguồn thay đổi. Trong trường hợp này, hợp nhất Excel sẽ tự động tạo liên kết đến các trang tính nguồn đang hợp nhất.
READ  Trưởng phòng marketing là gì? 5 kỹ năng của trưởng phòng marketing giỏi | Nttworks.vn

Bước 4

Khi bạn mở rộng một nhóm bằng cách nhấp vào biểu tượng đường viền cộng và sau đó nhấp vào ô có giá trị nhất định, dữ liệu nguồn được hiển thị trong thanh công thức.

Bước 4

A. Cách kết hợp hai trang tính Excel thành một cột chính

Trong trường hợp này, bạn có thể hợp nhất Excel bằng cách kết hợp các tính năng của Excel, đặc biệt là Vlookup hoặc Hlookup, để giải quyết vấn đề này.

Cách kết hợp hai trang tính Excel thành một cột chính

Cách kết hợp hai trang tính Excel thành một cột chính

SEST. Kết hợp các trang tính Excel với một thứ tự cột khác nhau

Các giai đoạn thực hiện:

Bước 1: Trong phần Dữ liệu, chọn Kết hợp Trang

Kết hợp các trang tính Excel với một thứ tự cột khác nhau

Kết hợp các trang tính Excel với một thứ tự cột khác nhau

Dữ liệu hoàn toàn phù hợp với các tiêu đề cột.

Kết hợp các trang tính Excel với một thứ tự cột khác nhau

VII. Ví dụ về việc sử dụng Hợp nhất là gì?

Giả sử có một số trang chứa thông tin về các sản phẩm khác nhau và bây giờ bạn cần kết hợp chúng thành một bảng tính như vậy:

Ví dụ về việc sử dụng hợp nhất

Ví dụ về việc sử dụng hợp nhất

Kết hợp nhiều trang tính Hàm Excel 5 bước một:

Bước 1: Trên thanh công cụ Excel, bật tab Hợp nhất trang tính → Ablebits → Hợp nhất → Hợp nhất trang tính.

Bước 2: Chọn trang tính và hợp nhất các khu vực.

Bước 3: Chọn Sao chép dữ liệu từ các phạm vi đã chọn vào một công việc làm loại hợp nhất → Tiếp theo.

Bước 4: Chọn cách bạn muốn dán các trang.

 • Dán mọi thứ: Để sao chép các giá trị và công thức. Tùy chọn này được sử dụng trong hầu hết các trường hợp.
 • Chỉ dán các giá trị: nếu bạn không muốn các công thức đến từ các trang nguồn
 • Dán liên kết vào dữ liệu: liên kết dữ liệu được kết nối với dữ liệu nguồn.

Sự lựa chọn khác:

 • Bảng của tôi có tiêu đề: Kết hợp các bảng với các cột sắp xếp khác nhau.
 • Chỉ sao chép dữ liệu…: Chỉ kết hợp các cột nhất định trong bảng tính.
 • Giữ nguyên định dạng.
 • Đã sao chép riêng…: Chèn các dòng trống giữa các phạm vi dữ liệu đã hợp nhất.

Bước 5: Chọn khu vực chứa dữ liệu được kết nối.

VIII. Để kết luận

Trên đây là những kiến ​​thức cơ bản mà người dùng Excel cần biết Hợp nhất là gì?Củng cố có nghĩa là gì, Hợp nhất kết hợp với các hàm Excel khác khi thực hiện một lệnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud