Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì và thực trạng tại Việt Nam | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Nông – Lâm – Ngư nghiệp – Nghiệp vụ

1. Các định nghĩa liên quan đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế

1.1. Khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì?

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự chuyển dịch từ nước này sang nước khác theo sự phân công lao động cũng như trình độ phát triển của lực lượng sản xuất theo những điều kiện kinh tế – xã hội tương ứng, phù hợp với các giai đoạn phát triển của nền kinh tế trong một thời kỳ. của thời gian. . Thực tế có thể dễ dàng nhận thấy, đây là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế lạc hậu, lỗi thời, không còn phù hợp, từ đó xây dựng cơ cấu kinh tế mới hoàn thiện và phát triển hơn.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là gì?

Như vậy, chuyển dịch cơ cấu kinh tế có vai trò then chốt, tác động đến các mục tiêu phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và xóa đói, giảm nghèo của xã hội. Góp phần thúc đẩy sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế đất nước. Và đây là vấn đề quan trọng mà ai cũng quan tâm.

1.2. Nêu khái niệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành công nghiệp?

Cơ cấu công nghiệp là một hệ thống phức hợp gồm các ngành, các vùng, các thành phần, … có tác động biện chứng tác động lẫn nhau theo không gian, thời gian và trong những điều kiện kinh tế nhất định. Các yếu tố này được xác định cả về mặt định lượng và chất lượng, cả định lượng và chất lượng, và cách thức mà chúng được tổng hợp. Đó là một hệ thống hoạt động trên cơ sở vận động không ngừng của từng yếu tố, mối tương quan giữa các yếu tố thay đổi dẫn đến các mối quan hệ gắn liền với nó cũng thường xuyên thay đổi.

Từ khái niệm trên, có thể hiểu chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp là sự thay đổi cơ cấu ngành công nghiệp ở nhiều khía cạnh khác nhau về các bộ phận cơ cấu, các vùng, các thành phần, tất cả các mối quan hệ của ngành. và chất lượng. Tất cả những chuyển dịch này phải phù hợp với môi trường kinh tế và đảm bảo sự phát triển kinh tế ngày càng mạnh mẽ.

Việc làm Chăn nuôi – Thú y

2. Ý nghĩa của chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Tầm quan trọng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Tầm quan trọng của chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Quá trình phát triển kinh tế – xã hội ngày càng làm thay đổi cơ cấu nền kinh tế, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, các cuộc cách mạng và phương thức sản xuất cũng đang kéo theo những thay đổi trong nền kinh tế. . Sự thay đổi mạnh mẽ của cơ cấu kinh tế thể hiện trình độ phát triển của sản xuất trên hai phương diện là sự phát triển của lực lượng sản xuất và sự phân công lao động xã hội. Điều này khẳng định các quan hệ kinh tế trên thị trường ngày càng sâu rộng và phát triển nhanh chóng. Điều này cho thấy chuyển dịch cơ cấu kinh tế là một trong những yếu tố then chốt phản ánh rõ nhất trình độ phát triển của các nền kinh tế quốc dân.

Ngoài ra, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng sẽ cho phép:

– Khai thác tối đa các thế mạnh về tự nhiên và kinh tế – xã hội của vùng.

– Chuyển dịch cơ cấu kinh tế góp phần thúc đẩy sự phát triển hợp lý, đồng đều giữa các thành phần kinh tế, các thành phần kinh tế và các vùng kinh tế.

– Khai thác và phát triển tổng hợp các thế mạnh của đất nước, tạo đà tăng trưởng nhanh và vững chắc cho nền kinh tế.

Và xác định một cơ cấu kinh tế hợp lý, đồng thời thúc đẩy một cơ cấu kinh tế, là vấn đề có tầm quan trọng chiến lược hàng đầu đối với mỗi quốc gia.

Công trình xây dựng

3. Thực trạng chuyển đổi cơ cấu ở Việt Nam trong những năm gần đây

3.1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành
Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của ngành công nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây được dự báo sẽ có những chuyển biến đáng kể. Điều này được phản ánh trong việc giảm tỷ trọng ở khu vực I và tăng tỷ trọng ở khu vực II và III. Cụ thể, tỷ trọng của ngành trồng trọt và chăn nuôi giảm ở khu vực I, trong khi tỷ trọng của ngành thủy sản tăng lên. Tại Khu vực II, tỷ trọng của ngành chế tạo tăng mạnh, trong khi tỷ trọng của ngành khai khoáng có xu hướng giảm nhẹ. Tại khu vực III, các lĩnh vực liên quan đến phát triển cơ sở hạ tầng và đô thị có xu hướng phát triển nhanh chóng.

Sở dĩ có sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói trên là do đất nước đã có những chủ trương, chính sách nhằm thực hiện mọi mặt của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá toàn diện đất nước. Bên cạnh đó, đất nước theo đuổi hướng đổi mới khoa học và công nghệ, cụ thể là do tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ toàn cầu đã góp phần chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế nhanh chóng.

3.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo vùng

Cơ cấu kinh tế khu vực của Việt Nam đã có nhiều thay đổi trong những năm gần đây. Tỷ trọng của khu vực kinh tế cả nước tuy giảm nhưng vẫn giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Ngược lại, tỷ trọng của khu vực tư nhân đã tăng mạnh. Khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng phát triển nhanh chóng kể từ khi nước ta gia nhập WTO.

Nguyên nhân dẫn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng như sau:

– Chủ trương, chính sách mở cửa và hội nhập kinh tế thế giới.

– Do chính sách và phương hướng phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần của đất nước dẫn đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

– Ngoài ra, việc thực hiện cơ chế thị trường là nguyên nhân dẫn đến chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.

3.3. Cơ cấu lại nền kinh tế theo lãnh thổ

Việt Nam hình thành và hoạt động tại ba khu kinh tế chính: khu kinh tế miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Cơ cấu kinh tế của ba vùng lãnh thổ cũng có sự thay đổi đáng kể trong những năm gần đây. Trong đó, nông nghiệp là vùng chuyên canh cây trồng và lương thực. Và công nghiệp cũng hình thành các khu công nghiệp và chế xuất lớn ở nhiều nơi. Về lĩnh vực dịch vụ, nhiều trung tâm mua sắm đã được thành lập với mạng lưới rộng khắp cả nước. Đặc biệt, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng trưởng mạnh, khẳng định xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước. Đồng thời, có sự sụt giảm nhẹ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Cơ cấu lại nền kinh tế theo lãnh thổ
Cơ cấu lại nền kinh tế theo lãnh thổ

Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói trên diễn ra chủ yếu do điều kiện tự nhiên của các vùng lãnh thổ khác nhau. Ngoài ra, do sự đầu tư của cả nhà nước và các công ty nước ngoài nên việc tạo điều kiện cho sự phát triển của mỗi vùng là không giống nhau.

Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường và xu thế công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì vấn đề chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào là điều tất yếu. Hy vọng với những chia sẻ trên đây của timviec365.vn sẽ cung cấp những thông tin hữu ích nhất để bạn hiểu và nắm được tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tình hình kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây là như thế nào. Làm hài lòng!

Tìm việc nhanh chóng

Chia sẻ trong VK '); $ ('# js_share'). append (""); $ ('# box-social'). addClass ('share');}}); $ (" # see_more "). click (function () {if ($ (this) .attr ('data- ) id ')! = "") {$ .get (' ../ ajax / ajax_blog.php? newid = 6115 & cateid = 115 & begin = '+ $ (this) .attr (' data-id '), function (data) {$ ('. see_more_blog'). append (data); var x = parseInt ($ ("# see_more"). attr ('data-id')) + 1; $ ("# see_more") . attr ("data -id", x);});}}); $ (". show_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ (". hiden_cm"). show (); $ (".ct_cm"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cm"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ('. show_cm '). show (); $ (". ct_cm"). addClass ("hiden_dtblog");}); $ (". show_cd"). click (function () {$ (this) .hide (); $ ( ". hiden_cd") .show (); $ (". chude"). removeClass ("hiden_dtblog");}); $ (". hiden_cd"). click (function () {$ (this) .hide () ; $ ('.show_cd') .show (); $ (".chude") .addlass ("hiden_dtblog");});

READ  Bên nào sẽ thắng thế? | Nttworks.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud