Báo cáo kết quả kinh doanh là gì? Cách lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh | Nttworks.vn

Một trang web mới sử dụng WordPress

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính đặc biệt quan trọng đối với một công ty. Các số liệu trong báo cáo phải đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Đó là lý do 123job gửi đến bạn cách báo cáo kết quả kinh doanh thông dụng nhất.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, các công ty cần nắm rõ tình hình hiện tại, xác định thị trường mục tiêu và đối thủ cạnh tranh để vạch ra con đường phát triển xa hơn của mình. Vì vậy, các công ty cần phải vạch ra cho mình một kế hoạch kinh doanh chi tiết và cụ thể. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc lập báo cáo thu nhập công ty thì bài viết dưới đây sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều.

I Báo cáo thu nhập là gì? Tác động của báo cáo

1. Khái niệm về tài khoản chuyển tiền kinh tế

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là một báo cáo tài chính tổng hợp phản ánh tình hình tài chính và kết quả hoạt động của đơn vị trong kỳ và cung cấp một báo cáo chi tiết về các hoạt động kinh doanh. Nói cách khác, báo cáo kết quả kinh doanh là một công cụ giới thiệu khả năng tạo ra lợi nhuận và tình hình kinh doanh hiện tại của công ty.

Báo cáo kết quả tài chính công ty được thành lập trên cơ sở cân đối giữa doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động. Kế toán có thể tổng hợp số dư trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo công thức sau:

Tổng thu nhập ròng = tổng chi phí + tổng lợi nhuận

Ở đó:

Doanh thu thuần = Doanh số – Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ thường bao gồm 4 khoản sau được biểu thị bằng công thức:

Các khoản giảm trừ = chiết khấu + chiết khấu bán hàng + doanh thu bán hàng + thuế (không bao gồm, xuất khẩu)

2. Tác động của báo cáo thu nhập

Mục tiêu chính của các công ty là tạo ra nhiều lợi nhuận nhất có thể để tăng vốn của họ. Vì đây là mục tiêu quan trọng nhất đối với cả công ty và các bên liên quan nên cần phải cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình của công ty.

ảnh hưởng của báo cáo thu nhập

Tác động của báo cáo thu nhập đối với hoạt động kinh doanh

Những người liên quan cần biết trách nhiệm của họ trong việc cung cấp thông tin, chẳng hạn như tình trạng của từng dự án, lãi và lỗ của công ty, v.v. Tất cả đều có ảnh hưởng quan trọng cả trong việc ra quyết định quản lý và quyết định đầu tư, cho vay đối với những người có liên quan.

READ  Networking Là Gì? Kỹ Năng Networking Hiệu Quả | Nttworks.vn

Do đó hiệu quả báo cáo kết quả kinh doanh là giúp quyết định các kế hoạch phù hợp nhất cho tương lai của công ty.

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách nộp báo cáo thực tập chuyên nghiệp nhất

II. Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Như đã trình bày ở trên, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động tài chính của công ty, bao gồm kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác. Do tầm quan trọng của báo cáo này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn Làm thế nào để chuẩn bị một báo cáo thu nhập kinh doanh? theo thông tư 200.

1. Nêu các nguyên tắc lập tài khoản lãi lỗ theo Thông tư 200

Khởi nghiệp khi Lập báo cáo kết quả kinh doanh giữa đơn vị và đơn vị chưa hợp nhất, đơn vị phải loại trừ tất cả doanh thu, thu nhập và chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ.

Báo cáo thu nhập đầy đủ gồm 5 cột với nội dung sau:

 • Cột 1: Chỉ tiêu báo cáo
 • Cột 2: Mã cho các đặc điểm tương ứng
 • Cột 3: Số đáp ứng tiêu chí báo cáo kết quả kinh doanh thể hiện trong thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Cột 4: Tổng số tiền trong kỳ báo cáo
 • Cột 5: Số liệu của năm trước dùng để so sánh.

2. Các công ty xây dựng bảng kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Bảng báo cáo thu nhập hoạt động Được lập trên cơ sở tài khoản lãi lỗ năm trước, tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết cho các giai đoạn từ Nhóm 5 đến Nhóm 9.

3. Cách lập báo cáo kết quả tài chính theo Thông tư 200 cho từng chỉ tiêu

một. Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (mục 01)

 • Chỉ tiêu này phản ánh tổng số tiền bên Có của tài khoản 511 từ bên Có của tài khoản.
 • Trường hợp phụ huynh báo cáo với các tổ chức không phải là pháp nhân thì thu nhập bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ phát sinh từ các giao dịch nội bộ phải được khấu trừ toàn bộ.
 • Mã 01 không bao gồm thuế gián thu, VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế lưu kho cũ, thuế môi trường hoặc các loại thuế và phí gián thu khác (đây là sự khác biệt báo cáo kết quả kinh doanh theo QĐ 15/2006 / QĐ-BTC).

b. Các khoản giảm trừ doanh thu (mục 02)

 • Tài khoản này phản ánh tổng số 511 khoản ghi nợ cho 521 chủ nợ trong kỳ báo cáo.
 • Khoản mục này không bao gồm các khoản thuế, phí gián thu mà doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước, vì những khoản này là nguồn thu của Chính phủ, không tạo thành một bộ phận trong cơ cấu doanh thu và không được coi là khoản giảm trừ. thu nhập (đây cũng là điểm khác biệt thứ 2 so với báo cáo kết quả kinh doanh theo QĐ 15/2006 / QĐ-BTC).

c. Thu nhập ròng từ bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (mục 10)

Con số này được tính theo công thức sau:

Mã số 10 = Doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ (bút toán 01) – Các khoản giảm trừ doanh thu (bút toán 02)

d. Giá vốn hàng bán (bút toán 11)

READ  Offshore là gì? Làm thế nào để Offshore thu về nhiều lợi nhuận? | Nttworks.vn

Mã số 11 ghi số liệu bên Có của tài khoản 632 và bên Nợ của tài khoản 911 về tổng số tiền của kỳ báo cáo.

e. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (mục 29)

Con số này được tính theo công thức sau:

Mã số 20 = doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (bút toán 10) – giá vốn hàng bán (bút toán 11)

f. Thu nhập từ hoạt động tài chính (mục 21)

Số liệu của bút toán này là số phát sinh lũy kế bên Nợ của tài khoản 515 trong kỳ báo cáo, tương ứng với bên Có của tài khoản 911.

g. Chi phí tài chính (mục 22)

Số liệu của bút toán này là số phát sinh lũy kế bên Có của tài khoản 635 và tài khoản 911 trong kỳ báo cáo.

H. Chi phí lãi vay (mục 23)

Số liệu ghi trên bút toán này được căn cứ vào số liệu chi tiết của tài khoản 635 (Chi phí lãi vay).

tôi. Chi phí bán hàng (mục 23)

Chỉ tiêu này thể hiện tổng số 641 bên Có của tài khoản và số 911 bên Nợ của tài khoản trong kỳ báo cáo.

j. Chi phí hoạt động (mục 26)

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số phát sinh bên Có của tài khoản 642 và bên Nợ của tài khoản 911 trong kỳ báo cáo.

k. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (mục 30)

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả tài chính của công ty trong kỳ báo cáo, được tính theo công thức sau:

Mã 30 = mã 20 + (mục 21 – mã 22) – mã 25 – mã 26

l. Thu nhập khác (mục 31)

 • Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số tiền được ghi nhận trong kỳ báo cáo cho bên Nợ tài khoản 711 và bên Có tài khoản 911.
 • Cụ thể, đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT thì khoản mục này bao gồm phần chênh lệch giữa số tiền thu được từ việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ và BĐSĐT cao hơn, giá trị còn lại và chi phí thanh lý. .

m. Chi phí khác (mục 32)

 • Dữ liệu được lưu trong mục này dựa trên tổng số tiền được ghi có vào tài khoản 811 trong phần ghi có và tài khoản 911 ở nửa bên nợ trong kỳ báo cáo.
 • Cụ thể, đối với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT thì chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa số tiền thu được do thanh lý, nhượng bán tài sản, máy móc, thiết bị trừ đi giá trị còn lại và chi phí thanh lý.

N. Lợi nhuận khác (mục 40)

Con số này được tính theo công thức sau:

Mã 40 = mã 31 – mã 32

o. Lợi nhuận kế toán gộp trước thuế (mục 50)

Con số này được tính theo công thức sau:

Mã 50 = mã 30 + mã 40

trang. Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành (mục 51)

Số liệu ghi vào bút toán này căn cứ vào tổng số tiền đến hạn bên Có của tài khoản 8211, tương ứng với số phát sinh bên Nợ của tài khoản 911 trên các tài khoản chi tiết của tài khoản 8211 hoặc với số phát sinh bên Nợ của tài khoản 8211. . sang phía bên kia. Có tài khoản 911 trong kỳ báo cáo (Lưu ý: Trong báo cáo kết quả kinh doanh thì chỉ số này được viết bằng số âm)

READ  Bí quyết sử dụng thành thạo cách tính căn bậc 2 trong Excel | Nttworks.vn

q. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp (mục 60)

Con số này được tính theo công thức sau:

Mã 60 = mã 50 – (mã 51 + mã 52)

r. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (mục 70)

Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu có thể được tính bằng hai công thức sau:

Công thưc 1: Thu nhập thông thường trên mỗi cổ phiếu = số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đang lưu hành trong kỳ

Công thức 2: Lãi cơ bản trên cổ phiếu = lãi hoặc lỗ được khấu hao đối với cổ đông phổ thông – trích quỹ khen thưởng phúc lợi

S. Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu (mục 71)

Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu được xác định theo hai công thức sau:

Công thưc 1: Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu = lãi hoặc lỗ được phân bổ cho cổ đông phổ thông – trích quỹ thưởng và phúc lợi

Công thức 2: Thu nhập pha loãng trên mỗi cổ phiếu = số lượng cổ phiếu phổ thông bình quân gia quyền đang lưu hành trong kỳ + số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến ​​phát hành thêm

Xem thêm: Tổng hợp 4 mẫu báo cáo công việc chuẩn mà bạn đang tìm kiếm

III. Mẫu Báo cáo Kết quả Kinh doanh

1. Hình thức hạch toán kinh tế xuất quỹ theo Thông tư 133

Xin vui lòng tham khảo mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 133:

báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 133

báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 133

Hình thức hạch toán kinh tế xuất quỹ theo Thông tư 133

2. Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tư 200

Như tôi đã đề cập ở trên, cách lập bảng ở đây biểu mẫu tài khoản chuyển hướng kinh tế theo Thông tư 200:

Báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

3. Hình thức hạch toán kinh tế xuất quỹ theo Quyết định 15

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Quyết định 15 mà mọi người có thể xem:

báo cáo kết quả hoạt động theo Quyết định 15

báo cáo kết quả hoạt động theo Quyết định 15

Hình thức tài khoản lãi lỗ theo Quyết định 15

Xem thêm: Cách viết báo cáo thực tập tóm tắt hay và ấn tượng

IV. Tầm quan trọng của báo cáo thu nhập

Báo cáo kết quả kinh doanh giúp những người quan tâm xác định rõ các mối quan hệ kinh doanh chủ yếu, từ đó dự báo được lợi nhuận và dòng tiền trong tương lai của công ty. Lợi nhuận là một yếu tố quan trọng đối với các công ty và là nguồn chính để mua tài sản mới, thay thế thiết bị cũ và tăng năng lực hoạt động. Từ đó, công ty vừa có thể đứng vững trên thị trường vừa có thể phát triển kinh doanh.

Ngoài ra, báo cáo kinh doanh giúp những người quan tâm đánh giá mức độ đóng góp của công ty cho xã hội. Doanh nghiệp có lãi tức là đã sử dụng có hiệu quả cả nguồn nhân lực và vật tư đầu vào cho quá trình sản xuất kinh doanh.

Nếu số liệu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tăng, có nghĩa là doanh nghiệp đang hoạt động tốt trong kỳ và tăng trưởng và ngược lại. Trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, nhà đầu tư cũng có thể thấy rõ các khoản mục giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, khấu hao, lãi vay, thuế…. Khi các khoản này tăng lên, có thể ước tính rằng công ty đã quản lý chi phí chưa tốt hoặc đang đầu tư quá nhiều vào chi phí bán hàng và quảng cáo.

Ngoài ra, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn cho biết khả năng thanh toán hiện tại và tương lai của công ty

Xem thêm: 45+ cuốn sách kinh doanh hay nhất bạn nên đọc một lần trong đời The

V. Kết luận

Bảng báo cáo thu nhập hoạt động Tốt giúp các công ty đưa ra các kế hoạch và chiến lược phù hợp cho tương lai của họ. Hy vọng qua bài viết trên chúng tôi đã cung cấp cho bạn đọc những thông tin đầy đủ nhất về các mẫu báo cáo, báo cáo, bảng báo cáo thu nhập. Đọc và đưa nó vào thực tế thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud